Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 694

Data ogłoszenia: 2021-04-15

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-03-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-05-01

  z wyjątkiem:

  1) art. 16 pkt 4, który wszedł w życie z dniem 15 kwietnia 2021 r., z mocą od dnia 1 lutego 2021 r.;
  2) art. 1 pkt 1 lit. a, art. 2 pkt 6 i 7, art. 6, art. 7, art. 12 pkt 4, art. 15, art. 16 pkt 1–3, art. 17, art. 32–34 i art. 38, które weszły w życie z dniem 16 kwietnia 2021 r.;
  3) art. 18, który wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r.;
  4) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.;
  5) art. 1 pkt 2, 12, pkt 15 lit. a, pkt 16–19, 31, 35–46 i 56, art. 3, art. 10, art. 21, art. 25–27 i art. 30, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;
  6) (uchylony);
  7) art. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2126 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (art. 15)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (art. 18 pkt 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2277 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 722 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 1)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 859 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (art. 14)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1106 Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (art. 17)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1325 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 4)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1398 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 8)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1546 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 10)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 16)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 38 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 133 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 9)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 183 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (art. 12)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 255 Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (art. 18)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 408 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 422 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 13)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 450 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 650 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (art. 11)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 685 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 7)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1598 - (art. 9) Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2707 - (art. 13) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2427 - (art. 6) Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2313 - (art. 2) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1642 - (art. 7) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień