Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1535

Data ogłoszenia: 2021-08-20

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-08-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-08-21

  z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i 2, art. 4 pkt 2, pkt 3 w zakresie art. 14b pkt 2, i pkt 6, art. 12, art. 24, art. 27 ust. 8 i art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1771 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (art. 10)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2195 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 16)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 842 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 12)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1057 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1219 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 7)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1423 Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (art. 18)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1842 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 178 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 266 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 305 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 425 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 442 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1072 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (art. 17)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1132 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 14)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1221 Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1284 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (art. 13)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1516 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (art. 11)

Hasła:

 • Dz.U. 2022 r. poz. 2707 - (art. 14) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1901 - (art. 1 pkt 22) Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2407 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień