Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 1598

Data ogłoszenia: 2021-08-31

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-07-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-09-15

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 114 i art. 14 pkt 3, które weszły w życie z dniem 1 września 2021 r.;
  2) art. 1 pkt 1 lit. n, pkt 5 lit. b tiret trzecie, pkt 40 lit. d w zakresie art. 101 ust. 12b pkt 3, pkt 46, pkt 67, pkt 83 lit. a, pkt 84, pkt 87 lit. b, pkt 106 lit. c oraz art. 3 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.;
  3) art. 20 pkt 1, 2 i 4–6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
  4) art. 1 pkt 39 w zakresie art. 99a ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1436 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (art. 15)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 124 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (art. 16 i art. 23 pkt 1)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 212 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (art. 7)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2279 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (art. 18)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2325 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 103 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (art. 13)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 762 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (art. 20)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 794 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (art. 17)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 842 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 1 i art. 23 pkt 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1198 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 11)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1228 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 10)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1406 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1415 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 21)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1896 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2027 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2059 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 14)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2176 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 8)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (art. 23)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 112 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 140 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (art. 19)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 685 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 12)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1129 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 22)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1540 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 4)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1843 - (art. 44) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień