Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 2140

Data ogłoszenia: 2021-11-25

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-10-01
 • Data wejścia w życie aktu: 2021-12-10

  z wyjątkiem:
  1) art. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2, które weszły w życie z dniem 26 listopada 2021 r.;
  2) art. 21 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
  3) art. 23 pkt 1, 2 i 10 które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 124 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (art. 12)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1881 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (art. 19)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 415 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 842 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 18)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1198 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 6)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1208 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (art. 14)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1228 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1349 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (art. 21)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1400 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (art. 8)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1896 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2059 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 102 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 140 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (art. 16 i art. 23 pkt 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 328 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 1 i art. 23 pkt 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 605 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 680 Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (art. 23)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 994 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 20)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1060 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (art. 22)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1130 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 17)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1588 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (art. 15)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1844 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 11)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1907 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (art. 13)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1983 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 9)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień