Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2021 r. poz. 2328

Data ogłoszenia: 2021-12-16

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2021-12-02
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 14;
  2) art. 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie danych na zasadach określonych w art. 100aa–100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.), o których mowa w art. 13 ustawy zmienianej w art. 14;
  3) art. 1 pkt 5 w zakresie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz art. 1 pkt 6 w zakresie art. 135a ust. 1 pkt 1 lit. h, art. 3 pkt 2, art. 10 pkt 5, art. 14, art. 17 i art. 18, które wchodzą w życie z dniem 17 września 2022 r.;
  4) art. 8 pkt 1, 2 i 4, art. 13, art. 15 i art. 16, które wchodzą w życie z dniem 17 czerwca 2022 r.;
  5) art. 12, który wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 541 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (art. 12)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 957 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 14)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 821 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 11)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2268 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 450 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 457 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 854 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 8)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1130 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 13)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1212 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1540 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1805 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2008 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2257 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 9)

Hasła:

 • Dz.U. 2023 r. poz. 1723 - (art. 37) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1234 - (art. 51) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1123 - (art. 8) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1715 - (art. 51) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1002 - (art. 10) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1897 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1951 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień