Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

 • Data aktu prawnego: 2021-12-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-01-01

  z wyjątkiem art. 44, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1084 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (art. 47)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2171 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 45)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 138 Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (art. 40)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 723 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 41)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1057 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 44)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1863 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (art. 43)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 716 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 42)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 869 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (art. 38)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 37)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1212 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 46)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1940 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 39)
  Liczba aktów wykonawczych: 9
 • Dz.U. 2022 r. poz. 127 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zakresu danych zawartych w zbiorczym zestawieniu świadczeń ratowniczych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 286 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 316 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 828 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1274 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2285 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”
 • M.P. 2024 r. poz. 135 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty świadczenia ratowniczego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 411 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 954 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 14 ust.7

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania rekompensaty oraz wyrównania do wysokości rekompensaty, wzór wniosków o ustalenie prawa do rekompensaty i wyrównania do wysokości rekompensaty oraz dokumenty stanowiące podstawę do ich ustalenia i wypłaty

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]