Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

 • Data aktu prawnego: 2006-06-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2006-10-01

  z wyjątkiem art. 47, który wszedł w życie z dniem 8 lipca 2006 r., oraz art. 16 pkt 7, który wszedł w życie z dniem 1 października 2008 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1860 - (art. 18) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1834 - (art. 7) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 81
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 502
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2333 - (art. 16) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 109) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 687
  • Dz.U. 2019 r. poz. 125 - (art. 79) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
  • Dz.U. 2019 r. poz. 53 - (art. 66) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2399 - (art. 9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 98) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 31) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 111) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2405 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 17/14
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1978
  • Dz.U. 2017 r. poz. 768 - (art. 19) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2138 - (art. 24) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1955 - (art. 6) Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1318
  • Dz.U. 2016 r. poz. 904 - (art. 45) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 437 - (art. 17) Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 147 - (art. 10) Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1224 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1066 - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1055 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. akt K 23/11
  • Dz.U. 2014 r. poz. 502 - (art. 12) Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2014 r. poz. 253
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1247 - Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 852 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 628 - (art. 76) Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
  • Dz.U. 2012 r. poz. 707 - USTAWA z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 84 poz. 455 - Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 53 poz. 273 - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 22 poz. 114 - Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 182 poz. 1228 - (art. 165) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 85 poz. 716 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 25 poz. 162 - Ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Dz.U. 2006 r. Nr 218 poz. 1592 - (art. 53) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów
 • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 709
  Liczba aktów wykonawczych: 25
 • Dz.U. 2024 r. poz. 258 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1768 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1680 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego
 • M.P. 2017 r. poz. 431 -  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1716 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 984 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 977 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • M.P. 2008 r. Nr 44 poz. 385 -  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2006 r. Nr 247 poz. 1810 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności obserwowania oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2006 r. Nr 182 poz. 1349 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2006 r. Nr 182 poz. 1348 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2006 r. Nr 182 poz. 1347 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów
 • Dz.U. 2006 r. Nr 182 poz. 1338 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. w sprawie współdziałania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego z odpowiednimi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 177 poz. 1313 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu żądania pomocy lub zwracania się o tę pomoc przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2006 r. Nr 177 poz. 1312 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 177 poz. 1306 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2006 r. Nr 175 poz. 1289 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych
 • Dz.U. 2006 r. Nr 175 poz. 1288 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności
 • Dz.U. 2006 r. Nr 175 poz. 1285 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów
 • Dz.U. 2006 r. Nr 174 poz. 1247 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Wywiadu Wojskowego informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe
 • Brak niezrealizowanych upoważnień