Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Data aktu prawnego: 1998-12-17
 • Data wejścia w życie aktu: 1999-01-01

  z tym że art. 182 wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2024 r. poz. 858 - (art. 62) Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”
  • Dz.U. 2024 r. poz. 834 - (art. 9) Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1672 - (art. 4) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1429 - (art. 41) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 1251
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2461 - (art. 1) Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1504 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 504
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2314 - (art. 13) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2270 - (art. 42) Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 - (art. 10) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1981 - (art. 8) Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1621 - (art. 3) Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 794 - (art. 7) Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 353 - (art. 1) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 291
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1578 - (art. 3) Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1222 - (art. 1) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 24) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 252 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 53
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2070 - (art. 6) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1915 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2019 r. sygn. akt SK 31/16
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1622 - (art. 16) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
  • Dz.U. 2019 r. poz. 752 - (art. 7) Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 48) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 39 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 - (art. 16) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1270
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1076 - (art. 5) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 912 - (art. 4) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 730 - (art. 14) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 357 - (art. 4) Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 286) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2120 - (art. 1) Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1386 - (art. 4) Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1383
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1321 - (art. 8) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 715 - (art. 1) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 38 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2 - (art. 1) Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 27) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2036 - (art. 1) Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 45) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 887
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1311 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1302 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1240 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 748
  • Dz.U. 2015 r. poz. 552 - Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1682 - (art. 1) Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 684 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014 r. sygn. akt K 43/12
  • Dz.U. 2014 r. poz. 683 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2014 r. sygn. akt SK 61/13
  • Dz.U. 2014 r. poz. 567 - (art. 16) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  • Dz.U. 2014 r. poz. 496 - (art. 5) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1734 - (art. 1) Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1717 - (art. 6) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 1440
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1036 - Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2013 r. poz. 960 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 786 - Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Dz.U. 2013 r. poz. 240 - Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1548 - Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 664 - USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 637 - Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 251 - Dz.U. 2012 r. poz. 251
  • Dz.U. 2012 r. poz. 118 - Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 205 poz. 1203 - (art. 43) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
  • Dz.U. 2011 r. Nr 187 poz. 1112 - Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Dz.U. 2011 r. Nr 168 poz. 1001 - Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 149 poz. 887 - (art. 213) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 75 poz. 398 - Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 257 poz. 1726 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 238 poz. 1578 - Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
  • Dz.U. 2010 r. Nr 134 poz. 903 - Dz.U. 2010 r. Nr 134 poz. 903
  • Dz.U. 2010 r. Nr 40 poz. 224 - Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2009 r. Nr 153 poz. 1227
  • Dz.U. 2009 r. Nr 97 poz. 800 - (art. 22) Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 69 poz. 596 - Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 42 poz. 338 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 8 poz. 38 - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 237 poz. 1656 - (art. 46) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 228 poz. 1507 - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitalowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 192 poz. 1180 - Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 67 poz. 411 - Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiueczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 200 poz. 1445 - Dz.U. 2007 r. Nr 200 poz. 1445
  • Dz.U. 2007 r. Nr 191 poz. 1369 - Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 191 poz. 1368 - Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2007 r. Nr 82 poz. 558 - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 17 poz. 95 - Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 208 poz. 1534 - Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 711 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 708 - (art. 182) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1421 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1412 - Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 167 poz. 1397 - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy — Karta Nauczyciela
  • Dz.U. 2005 r. Nr 41 poz. 401 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2005 r. sygn. akt K 27/03
  • Dz.U. 2004 r. Nr 236 poz. 2355 - Ustawa z dnia 10 września 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • Dz.U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135 - (art. 216) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 191 poz. 1954 - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 144 poz. 1530 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. sygn. akt P 17/03
  • Dz.U. 2004 r. Nr 121 poz. 1264 - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 120 poz. 1252 - (art. 16) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 99 poz. 1001 - (art. 134) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Dz.U. 2004 r. Nr 64 poz. 593 - (art. 139) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2004 r. Nr 39 poz. 353
  • Dz.U. 2003 r. Nr 228 poz. 2255 - (art. 45) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 210 poz. 2037 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006
  • Dz.U. 2003 r. Nr 203 poz. 1966 - (art. 66) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  • Dz.U. 2003 r. Nr 166 poz. 1609 - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 135 poz. 1268 - (art. 24) Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
  • Dz.U. 2003 r. Nr 56 poz. 498 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ozmianie ustawy oemeryturach i rentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 241 poz. 2074 - Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ozmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 240 poz. 2054 - Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy 0o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 200 poz. 1679 - (art. 21) Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  • Dz.U. 2002 r. Nr 199 poz. 1673 - (art. 44) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - (art. 197) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1792 - Ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. ozmianie ustawy opomocy społecznej, ustawy oplanowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego iwarunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy osystemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 111 poz. 1194 - Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. ozmianie ustawy osystemie oświaty, ustawy — Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy — Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 89 poz. 968 - Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 85 poz. 924 - Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. ozmianie ustawy oszkolnictwie wyższym, ustawy owyższych szkołach zawodowych oraz ozmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 27 poz. 298 - Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu
  • Dz.U. 2001 r. Nr 8 poz. 64 - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 84 poz. 948 - (art. 73) Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego„Polskie Koleje Państwowe”
  • Dz.U. 2000 r. Nr 56 poz. 678 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2000 r. sygn. akt K. 30/99
  • Dz.U. 2000 r. Nr 19 poz. 238 - Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 9 poz. 118 - Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2000 r. Nr 2 poz. 26 - Dz.U. 2000 r. Nr 2 poz. 26
  • Dz.U. 1999 r. Nr 106 poz. 1215 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 4/99.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 72 poz. 802 - Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 72 poz. 801 - Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 70 poz. 774 - Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 38 poz. 360 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1118
  Liczba aktów wykonawczych: 203
 • M.P. 2024 r. poz. 459 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2024 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 382 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2023 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 375 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2024 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
 • M.P. 2024 r. poz. 358 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 296 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2024 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 234 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
 • M.P. 2024 r. poz. 214 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2023 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 133 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń
 • M.P. 2024 r. poz. 114 -  Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 112 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
 • M.P. 2024 r. poz. 110 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 108 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. w stosunku do 2022 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 106 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 36 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 30 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2023 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 22 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r.
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1462 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 1285 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 1227 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
 • M.P. 2023 r. poz. 1226 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2023 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
 • Brak niezrealizowanych upoważnień