Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

 • Data aktu prawnego: 2022-03-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-04-23

  z wyjątkiem:
  1) art. 288 ust. 2 i art. 777 ust. 4, które wszedł w życie z dniem 24 marca 2022 r.;
  2) art. 439 ust. 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1983 r. Nr 49 poz. 223 Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. (art. 698)
  • Dz.U. 1999 r. Nr 72 poz. 804 Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. (art. 725)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 38 Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (art. 701)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1153 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 705)
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1932 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (art. 736)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2110 Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (art. 726)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 196 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (art. 714)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 631 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (art. 759)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 742 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (art. 749)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2418 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (art. 756)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 204 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (art. 734)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1228 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 738)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1319 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (art. 752)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1320 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 700)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1369 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (art. 767)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1658 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 727)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1754 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (art. 720)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1970 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 735)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1998 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (art. 704)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2017 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 713)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2055 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (art. 755)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2072 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 731)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 53 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (art. 717)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 66 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (art. 761)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 146 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (art. 728)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 178 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (art. 715)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 195 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 702)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 303 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (art. 758)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 305 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 747)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 396 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (art. 723)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 423 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 722)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 450 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 719)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 457 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 733)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 464 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (art. 774)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 510 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 750)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 534 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (art. 718)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 575 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (art. 765)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 666 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 754)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 790 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 716)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1050 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (art. 764)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1062 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 712)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1064 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 748)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1082 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (art. 763)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 709)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1130 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 760)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1133 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 724)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1212 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 751)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1214 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (art. 732)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1233 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (art. 744)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1285 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 741)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1376 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 703)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1460 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (art. 775)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1486 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 707)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1588 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (art. 757)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1607 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (art. 730)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1656 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (art. 699)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1660 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (art. 770)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1672 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 740)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1800 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 710)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1858 Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art. 708)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1882 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 706)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1923 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 743)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2069 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 745)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 771)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2234 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (art. 762)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2333 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (art. 776)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 111 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 729)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 135 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (art. 746)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 184 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (art. 772)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 329 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 737)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 492 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (art. 721)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 502 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (art. 742)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 505 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (art. 769)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 520 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 711)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 574 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 768)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 593 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 766)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 621 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 739)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 633 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 753)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 637 Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (art. 773)
  Liczba aktów wykonawczych: 68
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2371 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie stosowania dyscyplinarnych środków zapobiegawczych, osadzania żołnierza w izbie zatrzymań oraz badań mających na celu ustalenie zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2348 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2252 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wzorów dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2099 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC oraz wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych wydawanych bezpłatnie
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2048 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2022 r. w sprawie badań mających na celu ustalenie zdolności do wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierza
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1973 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania żołnierzy aktywnej rezerwy w podróż służbową, delegowania, kierowania na kurs lub szkolenie oraz przenoszenia ich do innej jednostki wojskowej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1926 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie korzystania przez żołnierzy niezawodowych z prawa do pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1868 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1814 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie nagród i zapomóg żołnierzy innych niż żołnierze zawodowi
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1718 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie dodatku za pracowniczy przydział mobilizacyjny przysługującego pracownikowi resortu obrony narodowej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1559 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1531 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1484 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1480 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie służby żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1464 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1462 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1448 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1447 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1432 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1397 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 202
 • art. 27 ust.2 pkt 1

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) warunki i tryb planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa realizowanych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, sposób ich nakładania oraz właściwość organów w tych sprawach, w tym ujętych w planowaniu operacyjnym i programach obronnych

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 27 ust.2 pkt 2

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  2) organizację i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, oraz warunki funkcjonowania organów władzy publicznej na stanowiskach kierowania

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 27 ust.2 pkt 3

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  3) stany gotowości obronnej państwa, ich rodzaje, warunki wprowadzania, zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej państwa i tryb ich realizacji, organizację i zadania w zakresie tworzenia systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz właściwość organów w tych sprawach

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 27 ust.2 pkt 4

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  4) organizację i warunki przygotowania oraz sposób funkcjonowania systemów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania i powiadamiania o skażeniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwość organów w tych sprawach

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 27 ust.2 pkt 5

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  5) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania transportu morskiego, kolejowego, samochodowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej oraz infrastruktury drogowej i kolejowej na potrzeby obronne państwa, a także ich ochrony w czasie wojny oraz właściwość organów w tych sprawa

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 27 ust.2 pkt 6

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  6) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów w tych sprawach

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 27 ust.2 pkt 7

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  7) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów w tych sprawach

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 27 ust.2 pkt 9

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  9) zakres i sposób prowadzenia przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego kontroli realizacji zadań obronnych wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne i przedsiębiorców

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 55 pkt 1

  Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej

  określi, w drodze rozporządzenia:

  1) tryb prowadzenia rejestracji

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 55 pkt 2

  Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej

  określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzory dokumentów prowadzonych w ramach rejestracji

   

   

   

   

  [Szczegóły]