Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 872

Data ogłoszenia: 2022-04-22

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-04-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-07-08

  z wyjątkiem:
  1) art. 13, który wszedł w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.;
  2) art. 3, art. 4, art. 5 pkt 1, 2 i 4–7, art. 6, art. 7 pkt 1 i 6, art. 10, art. 14, art. 15, art. 16 pkt 1–20, pkt 22 lit. a i b, pkt 23–26, 28–30 i 32–43, art. 17, art. 20, art. 33 i art. 34, które wchodzą w życie z dniem 7 maja 2022 r.;
  3) art. 11, art. 16 pkt 21, pkt 22 lit. c, pkt 27 i 31, art. 18 i art. 28–32, które wchodzą w życie z dniem 30 maja 2022 r.;
  4) art. 12 pkt 2 i 3 oraz art. 35 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1821 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (art. 13)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1836 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (art. 15)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2204 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1027 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (art. 19)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1228 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 605 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 9)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1129 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 20)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1800 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1933 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 18)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1983 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 11)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2180 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (art. 17)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2439 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 100 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 454 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (art. 14)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 456 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 581 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 660 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 12)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 793 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 16)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 861 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 10)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1843 - (art. 45) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień