Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

 • Data aktu prawnego: 2000-12-21
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-04-25
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 51
 • Dz.U. 2013 r. poz. 749 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
 • Dz.U. 2013 r. poz. 602 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu
 • Dz.U. 2013 r. poz. 599 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie
 • Dz.U. 2013 r. poz. 460 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
 • Dz.U. 2013 r. poz. 80 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS)
 • Dz.U. 2012 r. poz. 58 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego miejscowo do zarządzania usługami informacji rzecznej (RIS)
 • Dz.U. 2010 r. Nr 216 poz. 1424 -  Dz.U. 2010 r. Nr 216, poz. 1424
 • Dz.U. 2010 r. Nr 216 poz. 1423 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków
 • Dz.U. 2010 r. Nr 115 poz. 772 -  Dz.U. 2010 r. Nr 115, poz. 772
 • Dz.U. 2010 r. Nr 110 poz. 731 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 110 poz. 730 -  Dz.U. 2010 r. Nr 110, poz. 730
 • Dz.U. 2010 r. Nr 108 poz. 704 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 108 poz. 702 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania
 • Dz.U. 2010 r. Nr 77 poz. 507 -  Dz.U. 2010 r. Nr 77, poz. 507
 • Dz.U. 2010 r. Nr 77 poz. 506 -  Dz.U. 2010 r. Nr 77, poz. 506
 • Dz.U. 2010 r. Nr 77 poz. 505 -  Dz.U. 2010 r. Nr 77, poz. 505
 • Dz.U. 2010 r. Nr 32 poz. 172 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2007 r. Nr 210 poz. 1536 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 212 poz. 2072 -  Dz.U. 2003 r. Nr 212, poz. 2072
 • Dz.U. 2003 r. Nr 199 poz. 1949 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. wsprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 36b ust.21

  Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej może określić, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa zdrowia, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia wzoru tych świadectw z wzorami stosowanymi w pozostałych państwach członkowskich

   

  [Szczegóły]
 • art. 47d ust.2

  Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz organów administracji publicznej oraz instytutów badawczych, a także zakres, rodzaj, częstotliwość oraz sposób przekazywania dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej, którego właściwość została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2d, danych, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia użytkownikom RIS pełnych informacji o drogach wodnych, a w stosunku do państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby geologicznej, kierując się stosowanymi przez te służby standardowymi procedurami zbierania i przetwarzania danych hydrologicznych, meteorologicznych i hydrogeologicznych, określonych w Prawie wodnym.

   

  [Szczegóły]