Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1301

Data ogłoszenia: 2022-06-22

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

 • Data aktu prawnego: 2022-06-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-07-07

  z wyjątkiem:
  1) art. 18 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 22 czerwca 2022 r., z mocą od dnia 31 grudnia 2021 r.;
  2) art. 18 pkt 2, który wszedł w życie z dniem 22 czerwca 2022 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.;
  3) art. 7 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2022 r.;
  4) art. 15 pkt 5–8 oraz art. 20, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;
  5) art. 2, art. 3 pkt 5–7, art. 7 pkt 16 i 17 w zakresie art. 299e § 1 pkt 2, art. 22 oraz art. 28 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.;
  6) art. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 31 października 2022 r.;
  7) art. 6 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 166 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (art. 14)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 875 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 19)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1192 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 626 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (art. 16)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 735 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1128 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1540 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1805 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1856 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (art. 11)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1923 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 12)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1993 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 8)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 18)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (art. 20)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2490 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (art. 21)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 166 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 479 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 813 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 15 i art. 20 pkt 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 859 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 888 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (art. 13)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 931 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 10 i art. 20 pkt 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1168 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (art. 17)

Hasła:

 • Dz.U. 2022 r. poz. 2707 - (art. 17) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • M.P. 2022 r. poz. 681 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zaprzestania z dniem 7 lipca 2022 r. udostępniania niektórych usług na portalu podatkowym
 • M.P. 2022 r. poz. 1113 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym usług związanych z udostępnianiem komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową
 • M.P. 2023 r. poz. 15 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym komornikom sądowym usługi związanej z zajęciem nadpłaty, zwrotem podatku oraz zbiegiem egzekucji sądowej i administracyjnej
 • M.P. 2023 r. poz. 592 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym konta jednostki organizacyjnej
 • M.P. 2023 r. poz. 1373 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie udostępnienia w e-Urzędzie Skarbowym danych gromadzonych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
 • M.P. 2023 r. poz. 1374 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie zaprzestania udostępniania na portalu podatkowym danych gromadzonych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
 • M.P. 2024 r. poz. 125 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zaprzestania udostępniania niektórych usług na portalu podatkowym
 • Brak niezrealizowanych upoważnień