Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1370

Data ogłoszenia: 2022-06-29

Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

 • Data aktu prawnego: 2022-06-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-07-07

  z wyjątkiem art. 33, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 481 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (art. 32)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 76 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (art. 31)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 147 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (art. 34)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 224 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (art. 30)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 256 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (art. 33)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 618 Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (art. 28)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 630 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (art. 27)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 35)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2262 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (art. 36)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 185 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (art. 29)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 514 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 26)

Hasła:

 • Dz.U. 2023 r. poz. 588 - (art. 69) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 412 - (art. 146) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2023 r. poz. 671 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2326 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2022 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 4
 • art. 6 ust.6

  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy wykazów, o których mowa w ust. 1, szczegółowe informacje zawarte w tych wykazach niestanowiące danych osobowych oraz szczegółową formę, w jakiej są one sporządzane, mając na względzie uzyskanie informacji związanych z udzielaniem pomocy finansowej producentom ekologicznym z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz zapewnienie jednolitej formy przekazywania tych informacji i ich przetwarzania na potrzeby udzielania tej pomocy finansowej.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 16 pkt 3

  Minister właściwy do spraw rolnictwa:

  3) określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej, mając na względzie zapewnienie efektywnej kontroli produktów rolnictwa ekologicznego oraz szybkiego przepływu informacji dotyczących wyników tych analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej.

  [Szczegóły]
 • art. 19 ust.4

  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za przeprowadzenie kontroli urzędowej, o której mowa w art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 5 oraz art. 10 ust. 4, mając na względzie koszty wykonania czynności kontrolnych.

  [Szczegóły]
 • art. 21 ust.2 pkt 1

  Minister właściwy do spraw rolnictwa, w przypadku gdy z rozporządzenia 2018/848 lub z przepisów wydanych na podstawie rozporządzenia 2018/848 wynika:

  1) obowiązek podjęcia lub wykonania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej określonych zadań lub czynności, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje zadań lub czynności wykonywanych przez organy Inspekcji, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa albo Inspekcji Weterynaryjnej, a także sposób ich wykonania, mając na względzie zapewnienie skuteczności kontroli urzędowej

  [Szczegóły]