Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

 • Data aktu prawnego: 2022-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-07-29

  z wyjątkiem:
  1) art. 53, art. 60, art. 67, art. 72 i art. 77–79, które weszły w życie z dniem 31 lipca 2022 r.;
  2) art. 48 i art. 57 pkt 4 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 10 listopada 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 105 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 46)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 358 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 52)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1027 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (art. 69)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1349 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (art. 70)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 217 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 44)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1130 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 65)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1214 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (art. 50)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1671 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (art. 58)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1882 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (art. 43)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1907 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (art. 62)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1983 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 57)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2073 Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 45)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 71)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2439 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 47)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 143 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 60)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 170 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (art. 49)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 187 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (art. 63)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 298 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (art. 66)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 557 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 51)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 660 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 59)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 761 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (art. 67)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 813 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 68)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 837 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (art. 55)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 924 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 61)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 931 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 53)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 963 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (art. 64)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1137 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (art. 72)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1467 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (art. 48)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1500 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 56)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1523 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 54)
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1592 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji i dokumentów przez dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz wzorów raportów i sprawozdań służących do przekazywania tych informacji
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2508 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności dotyczących usług finansowania społecznościowego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 14 ust.4

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2, uwzględniając ujednolicenie sposobu przekazywania tych informacji oraz efektywność sprawowania nadzoru przez Komisję.

   

  [Szczegóły]