Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

 • Data aktu prawnego: 2022-06-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-09-01

  z wyjątkiem art. 135 ust. 1 i 2, art. 186 ust. 1 i 2, art. 243 ust. 1, art. 321, art. 324–338 w zakresie okręgowych ośrodków wychowawczych, art. 340 w zakresie okręgowych ośrodków wychowawczych, art. 341 w zakresie okręgowych ośrodków wychowawczych, art. 343, art. 348 w zakresie okręgowych ośrodków wychowawczych, art. 361, art. 363, art. 385 pkt 1 i 2, art. 389 pkt 1 i 3–7, art. 393, art. 400, art. 401 ust. 2 i art. 415 pkt 4, które weszły w życie z dniem 13 sierpnia 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1599 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 371)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1712 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 372)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1726 Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (art. 367)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1889 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 373)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 14 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 376)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 43 Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 369)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 44 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 375)
  • Dz.U. 2015 r. poz. 169 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 374)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 969 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (art. 363)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 125 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (art. 391)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1347 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 366)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1479 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (art. 377)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 152 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (art. 388)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 685 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (art. 370)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2050 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 382)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 195 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 364)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 573 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 378)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1050 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (art. 390)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1082 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (art. 389)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1119 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 362)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1285 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 381)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1641 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (art. 392)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1709 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (art. 379)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1762 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (art. 361)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1915 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 368)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2268 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 380)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 447 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 386)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 868 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (art. 385)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1340 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (art. 383)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1416 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (art. 387)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1435 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 365)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1466 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 384)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1510 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 360)
  Liczba aktów wykonawczych: 20
 • Dz.U. 2023 r. poz. 178 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne
 • Dz.U. 2023 r. poz. 139 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 14 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2681 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie domów dla matki i dziecka w wyznaczonych okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2544 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad nieletnimi przez kuratorów sądowych, organizacje społeczne, pracodawców oraz osoby godne zaufania
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2449 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ośrodków kuratorskich
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2389 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2022 r. w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu wykonywania środka leczniczego oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2376 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2143 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2022 r. w sprawie przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2072 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych należności postępowania w sprawach nieletnich
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2051 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli osobistej nieletnich oraz określenia wzoru protokołu tej kontroli
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2038 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zapisów z monitoringu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach leczniczych dysponujących warunkami wzmocnionego lub maksymalnego zabezpieczenia, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2028 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie nieletniego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1897 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1891 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1890 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w okręgowych ośrodkach wychowawczych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1889 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1888 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków nieletnich wykonujących prace społeczne
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1884 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1882 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie umieszczania i pobytu nieletnich w hostelach
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 152 ust.5

  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków nieletnich wykonujących prace społeczne, a także minimalną i maksymalną sumę ubezpieczenia, na którą umowa taka może zostać zawarta, oraz termin zawierania umów, mając na uwadze konieczność zagwarantowania nieletnim, wykonującym prace społeczne, odpowiedniej rekompensaty w przypadku zaistnienia przy wykonywaniu tej pracy nieszczęśliwego wypadku oraz sprawne wykonywanie czynności związanych z zawieraniem umowy ubezpieczenia.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]