Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 1933

Data ogłoszenia: 2022-09-13

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2022-07-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-09-28

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 11 i 12 w zakresie art. 18b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
  2) art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 3 lit. a i c w zakresie art. 8 ust. 1b, art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie IWSW, art. 1 pkt 6, art. 1 pkt 10 lit. b w zakresie art. 16 ust. 2a, art. 1 pkt 15, art. 1 pkt 16 w zakresie art. 23b, art. 1 pkt 21, art. 1 pkt 24 w zakresie art. 38a ust. 2 w zakresie IWSW i art. 38b, art. 1 pkt 26 lit. a tiret drugie i lit. b w zakresie IWSW, art. 1 pkt 28 w zakresie art. 39g ust. 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 29 lit. a w zakresie art. 42 ust. 3a, art. 1 pkt 30, art. 1 pkt 33 i 34 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 35, art. 1 pkt 42, art. 1 pkt 45 lit. b, art. 1 pkt 46 lit. b, art. 1 pkt 48 lit. a w zakresie art. 50 ust. 2 pkt 3 i lit. b w zakresie art. 50 ust. 3a, art. 1 pkt 54, art. 1 pkt 62 w zakresie art. 63 ust. 1 pkt 2 i 4 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 1 pkt 63, art. 1 pkt 70 lit. b w zakresie IWSW, art. 1 pkt 75 w zakresie art. 88 pkt 1 i 3, art. 1 pkt 76 lit. a, art. 1 pkt 80 w zakresie art. 98 ust. 3 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 103 w zakresie art. 173 ust. 3 pkt 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 106 w zakresie art. 192 pkt 1 w zakresie IWSW i pkt 3, art. 1 pkt 115 lit. b w zakresie pkt 1 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 121 w zakresie art. 240a ust. 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 127 w zakresie art. 246 ust. 2a, art. 1 pkt 130 lit. b w zakresie art. 250 ust. 1a i 1c w zakresie IWSW, art. 2–4, art. 6–11, art. 12 pkt 1 lit. b, art. 13–20, art. 21 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i lit. b, art. 22, art. 23, art. 24 pkt 1, art. 26, art. 31 i art. 33–37, które wchodzą w życie z dniem 14 grudnia 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 742 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (art. 18)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 152 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (art. 23)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 158 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (art. 19)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 537 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (art. 2)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2072 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 13)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 179 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1064 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1130 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 22)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1540 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 6)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1607 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (art. 12)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1709 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1893 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 8)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2073 Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2439 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 7)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 166 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 170 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 813 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 24)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 896 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (art. 20)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 924 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 17)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1009 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1416 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (art. 21)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1500 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 16)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1523 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 14)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1648 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 15)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1710 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 25)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1053 - (art. 8) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień