Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 2185

Data ogłoszenia: 2022-10-26

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

 • Data aktu prawnego: 2022-10-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-11-10

  z wyjątkiem:
  1) art. 45 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 26 października 2022 r., z mocą od dnia 31 grudnia 2021 r.;
  2) art. 46, który wszedł w życie z dniem 27 października 2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;
  3) art. 47 i art. 79 ust. 2, które weszły w życie z dniem 27 października 2022 r.;
  4) art. 8 pkt 2, art. 21, art. 22 pkt 1−9, art. 28 i art. 38 pkt 6, pkt 9 lit. b i pkt 10, które wchodzą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.;
  5) art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
  6) art. 22 pkt 10–12 oraz art. 62 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1968 r. Nr 12 poz. 65 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych. (art. 2)
  • Dz.U. 1997 r. Nr 121 poz. 770 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. (art. 10)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1293 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (art. 41)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2097 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (art. 34)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2167 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (art. 5)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2211 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (art. 12)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 324 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (art. 14)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 944 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (art. 17)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1119 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 4)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1301 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (art. 24)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1899 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 11)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1990 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 7)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 45)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2233 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 38)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2354 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 35)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 261 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (art. 27)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 457 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 465 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (art. 29)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 503 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 20)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 511 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (art. 39)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 515 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (art. 33)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 540 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (art. 36)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 557 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 18)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 574 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 42)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 583 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 46)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 593 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 40)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 660 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 26)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 916 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 21)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1009 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 13)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1029 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 28)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1066 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (art. 23)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1072 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 32)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1173 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1235 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 19)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1500 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 25)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1523 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 22)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1599 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 30)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1688 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (art. 16)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1693 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1694 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (art. 37)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1710 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 44)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1728 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1800 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (art. 31)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1967 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (art. 47)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2000 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2080 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 15)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2183 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (art. 43)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2859 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022
 • Brak niezrealizowanych upoważnień