Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

 • Data aktu prawnego: 2001-09-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-01-01

  z tym że rozdział 9 wszedł w życie z dniem 1 listopada 2001 r., z wyjątkiem art. 50, art. 68–75 i art. 80–82, które weszły w życie z dniem 1 maja 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 67
 • Dz.U. 2014 r. poz. 643 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych stanowiących zbiorczą informację dotyczącą kontroli
 • Dz.U. 2016 r. poz. 661 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 713 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
 • Dz.U. 2009 r. Nr 86 poz. 721 -  Dz.U. 2009 r. Nr 86, poz. 721
 • Dz.U. 2022 r. poz. 739 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy
 • Dz.U. 2011 r. Nr 130 poz. 751 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych
 • Dz.U. 2007 r. Nr 109 poz. 753 -  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego
 • Dz.U. 2011 r. Nr 134 poz. 783 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych
 • M.P. 2012 r. poz. 820 -  Zarządzenie Nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 837 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 146 poz. 869 -  Dz.U. 2011 r. Nr 146, poz. 869
 • Dz.U. 2011 r. Nr 146 poz. 870 -  Dz.U. 2011 r. Nr 146, poz. 870
 • Dz.U. 2012 r. poz. 901 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 916 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 917 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów
 • Dz.U. 2012 r. poz. 920 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 954 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób
 • Dz.U. 2020 r. poz. 959 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie programów ramowych kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 961 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1005 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 89 ust.5 pkt 3

    Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

  3) sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 89 ust.5 pkt 4

  Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

  4) rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]