Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 2280

Data ogłoszenia: 2022-11-09

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

 • Data aktu prawnego: 2022-09-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-12-10

  z wyjątkiem:
  1) art. 31 ust. 4, art. 68 ust. 2 pkt 5 i ust. 3, art. 76 pkt 23, art. 88 pkt 9 lit. c tiret drugie, art. 147 pkt 2 oraz art. 149 pkt 1–4 i 12–17, które wchodzą w życie z dniem 10 listopada 2023 r.;
  2) art. 149 pkt 5–11 oraz art. 152–154, które weszły w życie z dniem 10 listopada 2022 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2676 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2669 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie trybu przyznawania liczby dofinansowanych ze środków budżetu państwa miejsc szkoleniowych dla poszczególnych jednostek szkolących w dziedzinach medycyny laboratoryjnej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 25
 • art. 5 ust.6

  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej dalej „Krajową Radą”, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zabiegów i czynności, o których mowa w ust. 5, oraz osób uprawnionych do ich wykonywania, uwzględniając bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta oraz potrzebę zapewnienia odpowiedniej jakości badań laboratoryjnych.

   

  [Szczegóły]
 • art. 7 ust.3

  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, standardy organizacyjne POCT, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także rodzajem i miejscem prowadzonej działalności oraz zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych i potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości badań.

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 9 ust.2

  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinno odpowiadać laboratorium, w tym warunki sanitarne pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do zakresu wykonywanych badań laboratoryjnych oraz kwalifikacje personelu i kierownika laboratorium, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 10 ust.4

  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe standardy jakości dla laboratoriów, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu i jakości czynności medycyny laboratoryjnej.

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 11 ust.7 pkt 1

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie konieczny do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

  – uwzględniając zakres uprawnień zawodowych określonych w art. 6, prawidłowe przygotowanie i przebieg egzaminu oraz koszty jego przeprowadzenia.

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 11 ust.7 pkt 2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób przeprowadzania i potwierdzania złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 3, oraz wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 6

  – uwzględniając zakres uprawnień zawodowych określonych w art. 6, prawidłowe przygotowanie i przebieg egzaminu oraz koszty jego przeprowadzenia.

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 11 ust.7 pkt 3

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  3) wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5

  – uwzględniając zakres uprawnień zawodowych określonych w art. 6, prawidłowe przygotowanie i przebieg egzaminu oraz koszty jego przeprowadzenia.

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 19 ust.7

  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, skład komisji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb jej działania, a także tryb orzekania o stanie zdrowia diagnosty laboratoryjnego, mając na uwadze konieczność prawidłowego wykonywania zawodu przez diagnostę laboratoryjnego, zapewnienie sprawnego działania komisji oraz prawidłowego wydawania przez komisję orzeczeń.

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 61 pkt 1

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wykaz dziedzin medycyny laboratoryjnej, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, uwzględniając potrzebę zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 61 pkt 2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach medycyny laboratoryjnej, uwzględniając możliwość wyszukania danej dziedziny medycyny laboratoryjnej

   

   

   

  [Szczegóły]