Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 • Data aktu prawnego: 2015-09-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 478, który wszedł w życie z dniem 11 listopada 2015 r.;
  2) art. 3 ust. 1 pkt 4, 5, 12, 17, 21, 23–25, 29, 32, 44 i 48 oraz ust. 6 i 7, art. 44, art. 374–377, art. 387, art. 390, art. 395, art. 397, art. 398, art. 404, art. 405, art. 416–418, art. 464 pkt 1 lit. a – w zakresie art. 3 pkt 2a lit. c, oraz art. 500, które weszły w życie z dniem 25 listopada 2015 r.;
  3) art. 18, art. 19 i art. 21, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;
  4) art. 4 ust. 11 pkt 3, który wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.;
  5) art. 291, art. 335 ust. 7 i 8, art. 410 ust. 5 i 6 oraz art. 412 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 838
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1941 - (art. 44) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1843 - (art. 39) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1723 - (art. 29 i art. 40 pkt 2) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
  • Dz.U. 2023 r. poz. 825 - (art. 14) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 614 - (art. 12) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 656
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2640 - (art. 14) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 2283
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1933 - (art. 22) Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1488 - (art. 65) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 760) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2328 - (art. 13) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2140 - (art. 17) Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 1130
  • Dz.U. 2021 r. poz. 680 - (art. 7) Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 355 - (art. 5) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 133) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1180 - (art. 2) Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 895
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2217 - (art. 18) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 138) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 381
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2243 - (art. 17) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2215 - (art. 129) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 148) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1000 - (art. 146) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 999
  • Dz.U. 2018 r. poz. 771 - (art. 278) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 723 - (art. 176) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Dz.U. 2018 r. poz. 685 - (art. 13) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 168) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 106 - (art. 29) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 8 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2486 - (art. 100) Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2102 - (art. 2) Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1926 - (art. 4) Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1089 - (art. 261) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1170
  • Dz.U. 2017 r. poz. 768 - (art. 21) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 151) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 615 - (art. 46) Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1844
  Liczba aktów wykonawczych: 36
 • M.P. 2024 r. poz. 192 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1960 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 • M.P. 2023 r. poz. 920 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • M.P. 2023 r. poz. 251 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1222 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji
 • M.P. 2022 r. poz. 839 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • M.P. 2022 r. poz. 340 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1350 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego
 • M.P. 2021 r. poz. 284 -  Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2223 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1003 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru
 • M.P. 2020 r. poz. 797 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • Dz.U. 2020 r. poz. 784 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia
 • M.P. 2020 r. poz. 424 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • M.P. 2019 r. poz. 797 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • M.P. 2019 r. poz. 175 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • M.P. 2018 r. poz. 883 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • M.P. 2018 r. poz. 426 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
 • Dz.U. 2018 r. poz. 392 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2284 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 276 ust.10

  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady związane z lokowaniem przez zakład ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający będący osobą fizyczną lub ubezpieczający niebędący osobą fizyczną, jeżeli z tytułu tej umowy ubezpieczony będący osobą fizyczną ponosi koszt składki ubezpieczeniowej, z wyłączeniem lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, mając na uwadze zapewnienie ochrony interesów ubezpieczającego lub ubezpieczonego ponoszącego ryzyko lokaty.

   

  [Szczegóły]