Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

 • Data aktu prawnego: 2022-03-11
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-04-23

  z wyjątkiem:
  1) art. 288 ust. 2 i art. 777 ust. 4, które wszedł w życie z dniem 24 marca 2022 r.;
  2) art. 439 ust. 1 pkt 4, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 164
 • Dz.U. 2024 r. poz. 222 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2024 r. poz. 200 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierza oraz związku jego śmierci ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby
 • Dz.U. 2024 r. poz. 189 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie mianowania żołnierzy zawodowych na stopnie wojskowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
 • Dz.U. 2024 r. poz. 183 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania i rozliczania dotacji dla instytucji gospodarki budżetowej powołanej w celu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa
 • Dz.U. 2024 r. poz. 137 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji
 • Dz.U. 2024 r. poz. 120 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich
 • M.P. 2024 r. poz. 73 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2023 r.
 • Dz.U. 2024 r. poz. 60 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2024 r. poz. 58 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2024 r. poz. 1 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2803 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru karty powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2796 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w urzędzie obsługującym Ministra Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2677 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2630 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rodzajów rzeczy ruchomych i nieruchomości podlegających ewidencji dotyczącej świadczeń na rzecz obrony
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2495 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych przez żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2482 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2473 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2397 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2023 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2393 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe oraz zwalniania z tych stanowisk w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2312 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2023 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2024 r. na rzecz obrony
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 94
 • art. 27 ust.2 pkt 1

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) warunki i tryb planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa realizowanych przez organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego i przedsiębiorców, sposób ich nakładania oraz właściwość organów w tych sprawach, w tym ujętych w planowaniu operacyjnym i programach obronnych

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 27 ust.2 pkt 2

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  2) organizację i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, sposób realizacji zadań przez organy władzy publicznej w tych sprawach oraz ich funkcjonowanie na stanowiskach kierowania

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 27 ust.2 pkt 3

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  3) stany gotowości obronnej państwa, warunki i tryb ich wprowadzania, czynności służące utrzymywaniu stałej gotowości obronnej państwa, a także realizowane po podwyższeniu stanu gotowości obronnej państwa, organizację systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i czynności podejmowane przez poszczególne organy w zakresie tworzenia systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 27 ust.2 pkt 4

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  4) organizację i warunki przygotowania oraz sposób funkcjonowania systemów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania i powiadamiania o skażeniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwość organów w tych sprawach

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 27 ust.2 pkt 6

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  6) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów w tych sprawach

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 35 ust.2 pkt 1

  Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

  1) tworzy, przekształca i znosi wojskowe centra rekrutacji oraz określa ich siedziby i terytorialny zasięg działania, uwzględniając podział terytorialny państwa i konieczność zapewnienia sprawności funkcjonowania wojskowych centrów rekrutacji

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 35 ust.2 pkt 2

  Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

  2) określa siedzibę i terytorialny zasięg działania Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności funkcjonowania Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 35 ust.2 pkt 3

  Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

  3) może tworzyć, przekształcać i znosić ośrodki zamiejscowe wojskowych centrów rekrutacji lub Centralnego Woj-

  skowego Centrum Rekrutacji oraz określać ich siedziby i terytorialny zasięg działania, uwzględniając koniecz-

  ność zapewnienia sprawności funkcjonowania wojskowych centrów rekrutacji oraz Centralnego Wojskowego

  Centrum Rekrutacji

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 75

  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji wojskowej, w tym wzory dokumentów, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 1 i 3–8 , dokumenty będące podstawą wprowadzenia danych do tej ewidencji, sposób odtwarzania ewidencji wojskowej, uwzględniając kategorie osób objętych ewidencją wojskową, formy spełniania obowiązku obrony, a także przypadki, w których następuje potrzeba odtworzenia ewidencji wojskowej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 78 ust.7 pkt 1

  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

  1) rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości, sposób i tryb wnioskowania o wydanie karty i tabliczki toż-

  samości, wzór wniosku o wydanie karty i tabliczki tożsamości oraz organy właściwe do wnioskowania o ich

  wydanie

  – uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności i jednolitości postępowania w sprawie wydawania kart

  i tabliczek, ich ewidencjonowania, wymiany i zwrotu, a także rodzaj karty i tabliczki tożsamości w zależności od

  przypadku ich wydania, a także konieczność zapewnienia jednolitego stosowania wzoru rozkazu wyjazdu.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]