Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

 • Data aktu prawnego: 1997-08-28
 • Data wejścia w życie aktu: 1999-04-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 199–214 i art. 230, które weszły w życie z dniem 1 maja 1998 r.;
  2) art. 1–60, art. 92–94, art. 152, art. 157–164, art. 197, art. 215–222 i art. 230a, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 1998 r.;
  3) art. 81–85, art. 90, art. 98 i art. 189–190, które weszły w życie z dniem 1 marca 1999 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1941 - (art. 34) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1672 - (art. 2) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 930
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2640 - (art. 4) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 2342
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1488 - (art. 46) Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1115 - (art. 6) Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 105
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2217 - (art. 5) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 17) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1474 - (art. 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1074 - (art. 2) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2215 - (art. 116) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 1906
  • Dz.U. 2018 r. poz. 730 - (art. 11) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 279) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1321 - (art. 6) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 870
  • Dz.U. 2017 r. poz. 38 - (art. 5) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 37) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 615 - (art. 11) Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 291
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1917 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2015 r. sygn. akt K 1/14
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1844 - (art. 450) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1513 - (art. 66) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1259 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1132 - Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 238 - (art. 102) Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1717 - (art. 4) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1289 - (art. 113) Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 989
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1385 - Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2012 r. poz. 596 - Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 232 poz. 1378 - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców
  • Dz.U. 2011 r. Nr 187 poz. 1111 - Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 171 poz. 1016 - Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 106 poz. 622 - Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  • Dz.U. 2011 r. Nr 75 poz. 398 - Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 182 poz. 1228 - (art. 116) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 127 poz. 858 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2010 r. Nr 34 poz. 189
  • Dz.U. 2009 r. Nr 165 poz. 1316 - Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 127 poz. 1048 - Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 86 poz. 720 - Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 18 poz. 97 - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 228 poz. 1507 - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitalowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 180 poz. 1109 - (art. 25) Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”
  • Dz.U. 2007 r. Nr 17 poz. 95 - Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 157 poz. 1119 - (art. 32) Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 711 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 708 - (art. 175) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 183 poz. 1538 - (art. 196) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
  • Dz.U. 2005 r. Nr 143 poz. 1202 - Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2004 r. Nr 159 poz. 1667
  • Dz.U. 2004 r. Nr 146 poz. 1546 - (art. 311) Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Dz.U. 2004 r. Nr 116 poz. 1207 - (art. 54) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 96 poz. 959 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2003 r. Nr 170 poz. 1651 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 166 poz. 1609 - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 124 poz. 1153 - (art. 31) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym.
  • Dz.U. 2002 r. Nr 241 poz. 2074 - Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ozmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Dz.U. 2002 r. Nr 25 poz. 253 - Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 110 poz. 1189 - (art. 69) Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 8 poz. 64 - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 60 poz. 702 - Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 1999 r. Nr 110 poz. 1256 - Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1118 - (art. 170) Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 106 poz. 668 - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 98 poz. 610 - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
 • Dz.U. 1997 r. Nr 139 poz. 934
  Liczba aktów wykonawczych: 32
 • M.P. 2024 r. poz. 297 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2024 r. w stosunku do marca 2018 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 1125 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2023 r. w stosunku do września 2017 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 414 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2023 r. w stosunku do marca 2017 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 989 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r.
 • M.P. 2022 r. poz. 410 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2022 r. w stosunku do marca 2016 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 947 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2021 r. w stosunku do września 2015 r.
 • M.P. 2021 r. poz. 377 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2021 r. w stosunku do marca 2015 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 953 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2020 r. w stosunku do września 2014 r.
 • M.P. 2020 r. poz. 355 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2020 r. w stosunku do marca 2014 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 1014 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2019 r. w stosunku do września 2013 r.
 • M.P. 2019 r. poz. 377 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2019 r. w stosunku do marca 2013 r.
 • Dz.U. 2019 r. poz. 153 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych
 • M.P. 2018 r. poz. 997 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2018 r. w stosunku do września 2012 r.
 • M.P. 2018 r. poz. 414 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2018 r. w stosunku do marca 2012 r.
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1418 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. w sprawie terminu, sposobu i trybu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego
 • M.P. 2014 r. poz. 930 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2014 r. w stosunku do września 2008 r.
 • Dz.U. 2014 r. poz. 143 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 142 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 141 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 139 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne
 • Brak niezrealizowanych upoważnień