Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 2687

Data ogłoszenia: 2022-12-20

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

 • Data aktu prawnego: 2022-12-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2022-12-21

  z wyjątkiem:
  1) art. 46 i art. 48 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.;
  2) art. 39, art. 44 pkt 3, art. 48 pkt 1 i 2, art. 54, art. 62, art. 63, art. 68, art. 74 oraz art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
  3) art. 53 pkt 8 i 9 oraz art. 76, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1361 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 46)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2538 Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (art. 49)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1403 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (art. 50)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 52)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1642 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (art. 54)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1728 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (art. 55)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1805 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 32)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 51)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2151 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (art. 56)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2351 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 36)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (art. 57)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 202 Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (art. 58)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 457 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 34)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 479 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 33)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 515 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (art. 43)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1029 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 41)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1050 Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (art. 53)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1072 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 42)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1083 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 48)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1092 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (art. 45)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1315 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 39 i 54)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1378 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 44)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1385 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 37)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1537 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (art. 40)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1692 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (art. 59)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1967 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (art. 60)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2127 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (art. 62)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2243 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (art. 63)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2370 Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (art. 61)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2556 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 38)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2625 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 47)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2647 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 35)

Hasła:

 • Dz.U. 2023 r. poz. 2760 - (art. 3) Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1785 - (art. 7) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1234 - (art. 60) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel
 • Dz.U. 2023 r. poz. 556 - (art. 10) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2023 r. poz. 295 - (art. 11) Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2868 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny
 • Brak niezrealizowanych upoważnień