Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2022 r. poz. 2705

Data ogłoszenia: 2022-12-21

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

 • Data aktu prawnego: 2022-12-01
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-06-22

  z wyjątkiem art. 217 oraz art. 227–232, które wchodzą w życie z dniem 5 stycznia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1947 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (art. 206)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1297 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (art. 216)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 217)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 147 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (art. 213)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 633 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 210)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1425 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (art. 214)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1555 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 211)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1657 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 209)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1720 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 207)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1876 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 208)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2175 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (art. 215)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2702 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 212)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2023 r. poz. 954 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do spisu ratowników medycznych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 36
 • art. 6 pkt 1

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie niezbędny do wykonywania zawodu ratownika medycznego

  – uwzględniając zakres uprawnień zawodowych określonych w art. 33, prawidłowe przygotowanie i przebieg egzaminu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oraz koszty jego przeprowadzenia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 6 pkt 2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  2) sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oraz wzór zaświadczenia o pozytywnym złożeniu tego egzaminu

  – uwzględniając zakres uprawnień zawodowych określonych w art. 33, prawidłowe przygotowanie i przebieg egzaminu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oraz koszty jego przeprowadzenia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 6 pkt 3

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  3) wysokość opłaty za egzamin, o którym mowa w art. 3 ust. 1

  – uwzględniając zakres uprawnień zawodowych określonych w art. 33, prawidłowe przygotowanie i przebieg egzaminu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oraz koszty jego przeprowadzenia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 34 pkt 1

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres:

  1) medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza

  – kierując się zakresem wiedzy i umiejętności nabytych przez ratownika medycznego w ramach kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika medycznego i kształcenia podyplomowego

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 34 pkt 2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres:

  2) świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza w jednostkach wymienionych w art. 36 pkt 1–5 i 12–15, z wyłączeniem podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej

  – kierując się zakresem wiedzy i umiejętności nabytych przez ratownika medycznego w ramach kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika medycznego i kształcenia podyplomowego

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 51

  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, skład komisji oraz wymagania dotyczące osób wchodzących w skład komisji, tryb orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu oraz szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykonywania zawodu oraz ochronę praw osób, wobec których wszczęto postępowanie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 53 ust.3

  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady, określi, w drodze rozporządzenia, skład komisji oraz wymagania dotyczące osób wchodzących w skład komisji, tryb orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu oraz szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykonywania zawodu oraz ochronę praw osób, wobec których wszczęto postępowanie.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 64 pkt 1

  Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  1) ramowe programy wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych

  - uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 65 pkt 2 lit. b, oraz mając na uwadze potrzebę przeszkolenia ratowników medycznych w liczbie niezbędnej do sprawnego funkcjonowania jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także zapewnienie jednolitych standardów postępowania, przestrzegania obowiązujących procedur oraz przejrzystości dokumentowania i zaliczania realizacji wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 64 pkt 2

  Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  2) kwalifikacje kadry dydaktycznej

  - uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 65 pkt 2 lit. b, oraz mając na uwadze potrzebę przeszkolenia ratowników medycznych w liczbie niezbędnej do sprawnego funkcjonowania jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także zapewnienie jednolitych standardów postępowania, przestrzegania obowiązujących procedur oraz przejrzystości dokumentowania i zaliczania realizacji wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 64 pkt 3

  Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  3) szczegółowe wymogi dla podmiotów prowadzących wojskowo-medyczne kursy kwalifikacyjne

  - uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 65 pkt 2 lit. b, oraz mając na uwadze potrzebę przeszkolenia ratowników medycznych w liczbie niezbędnej do sprawnego funkcjonowania jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także zapewnienie jednolitych standardów postępowania, przestrzegania obowiązujących procedur oraz przejrzystości dokumentowania i zaliczania realizacji wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]