Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Data aktu prawnego: 1985-03-14
 • Data wejścia w życie aktu: 1985-09-01

  z tym że przepis art. 13 ust. 1 pkt 3 wszedł w życie z dniem 1 września 1997 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 30
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2086 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1922 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 468 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu wykonywania zadań przez państwowych inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych, okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych oraz schronisk dla nieletnich, podległych Ministrowi Sprawiedliwości
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2243 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2017 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2021 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1527 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1458 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi i przez niego nadzorowanych, na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w stosunku do pracowników tych jednostek oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa
 • Dz.U. 2021 r. poz. 226 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2165 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
 • Dz.U. 2020 r. poz. 432 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Sanitarnej
 • Dz.U. 2019 r. poz. 411 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1028 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1474 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Dz.U. 2013 r. poz. 577 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i C entralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i C entralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 291 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Dz.U. 2012 r. poz. 379 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną
 • Dz.U. 2012 r. poz. 325 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wycofania substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z obrotu
 • Dz.U. 2010 r. Nr 139 poz. 939 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
 • Dz.U. 2010 r. Nr 107 poz. 683 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Dz.U. 2010 r. Nr 98 poz. 635 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra
 • Brak niezrealizowanych upoważnień