Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

 • Data aktu prawnego: 2023-02-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-03-15

  z wyjątkiem:
  1) art. 145, który wszedł w życie z dniem 4 maja 2023 r.;
  2) art. 135 pkt 3 w zakresie art. 10c ust. 12, który wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.;
  3) art. 122 pkt 6 lit. b, art. 127 pkt 2, art. 129 pkt 1 i 5, art. 130 pkt 1 oraz art. 142, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  4) art. 56 ust. 8 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 721 Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (art. 131)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 145)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2256 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (art. 142)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 381 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (art. 130)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 395 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (art. 122)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 672 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 119)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 813 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 140)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 943 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (art. 138)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1223 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (art. 118)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1370 Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (art. 146)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1613 Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (art. 121)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1634 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 136)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1688 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (art. 123)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1710 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 143)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2001 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (art. 126)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2026 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (art. 125)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2101 Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (art. 127)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2138 Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (art. 134)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2142 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 132)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2157 Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (art. 135)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2422 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (art. 139)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2569 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 124)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2587 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 120)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2625 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 141)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2629 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (art. 128)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2727 Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (art. 147)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 225 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 133)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 287 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (art. 129)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 288 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (art. 144)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 340 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (art. 137)
  Liczba aktów wykonawczych: 67
 • Dz.U. 2023 r. poz. 461 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy
 • Dz.U. 2023 r. poz. 476 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wymogów podstawowych, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzaju przeprowadzanych kontroli
 • Dz.U. 2023 r. poz. 477 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary
 • Dz.U. 2023 r. poz. 478 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania
 • Dz.U. 2023 r. poz. 482 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 483 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 486 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie warunków dokonywania zwrotu środków, o których mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia 2021/2116
 • Dz.U. 2023 r. poz. 488 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym
 • Dz.U. 2023 r. poz. 493 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 274 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wykazu wymogów podstawowych z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających przepisy Unii Europejskiej, w których określono te wymogi podstawowe
 • M.P. 2023 r. poz. 279 -  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wskaźnika referencyjnego stosunku obszarów trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych
 • M.P. 2023 r. poz. 297 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wytycznych podstawowych w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 319 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim
 • Dz.U. 2023 r. poz. 734 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 737 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 791 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
 • Dz.U. 2023 r. poz. 797 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 458 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wytycznych w zakresie zasad ustalania kwoty dostępnych środków w ramach niektórych interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 459 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wytycznych w zakresie przygotowania i przesłania Komisji Europejskiej rocznego sprawozdania z realizacji celów oraz danych na potrzeby monitorowania i ewaluacji
 • M.P. 2023 r. poz. 464 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wytycznych w zakresie podziału środków dostępnych w ramach niektórych interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 7
 • art. 50 ust.1

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może podjąć, w drodze rozporządzenia, decyzję o wypłacie zaliczek z tytułu pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1–4, określając procentową wielkość zaliczek, a także termin rozpoczęcia wypłaty tych zaliczek, mając na względzie przepisy ustawy budżetowej na dany rok i realizację tej ustawy oraz przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1, w tym przepisy wydane na podstawie art. 44 ust. 6 rozporządzenia 2021/2116

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 55 ust.3

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej

  Polskiej „Monitor Polski” wykaz wymogów podstawowych z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających przepisy

  Unii Europejskiej, w których określono te wymogi podstawowe.

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 56 ust.8 pkt 2

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

  2) torfowiska i obszary podmokłe objęte normą GAEC 2, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115, mając na względzie ochronę gleb bogatych w węgiel

   

  [Szczegóły]
 • art. 57

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wskaźnik referencyjny, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia 2022/126.

   

  [Szczegóły]
 • art. 75 ust.2

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wielkość zmniejszenia (redukcji) kwoty

  danej pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1–4, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości tej pomocy, mając na uwadze

  przekazane przez Prezesa Agencji informacje, o których mowa w ust. 1, oraz zasady ustalania wielkości takich zmniejszeń

  (redukcji) określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, dotyczących tej pomocy.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 79

  W przypadku gdy przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1, dotyczące pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1–5, określają obowiązek podjęcia działań lub umożliwiają realizację uprawnień przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub właściwy organ, lub agencję płatniczą, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia:

  1) wyznaczyć Agencję jako jednostkę organizacyjną wykonującą określone obowiązki lub uprawnienia lub

  2) określić zadania realizowane przez Agencję lub sposób i tryb ich realizacji, lub

  3) określić szczegółowe warunki dotyczące przyznawania pomocy określonej w tych przepisach

  – mając na względzie realizację celów określonych w przepisach Unii Europejskiej w zakresie pomocy określonej w tych przepisach.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 102 ust.2

  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, normy lub wymogi podstawowe, których przestrzeganie może podlegać kontroli, o której mowa w ust. 1, mając na względzie możliwość wykorzystania w kontroli administracyjnej informacji zgromadzonych w systemach teleinformatycznych Agencji oraz zapewnienie, że kontrole administracyjne odnośnie do tych norm lub wymogów podstawowych są co najmniej tak samo skuteczne jak kontrole na miejscu, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1, 3 i 4.

   

   

  [Szczegóły]