Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

 • Data aktu prawnego: 2003-03-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-06-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 93
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1444 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności
 • M.P. 2023 r. poz. 541 -  Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2680 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2574 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie licencji maszynisty
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2557 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2355 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2166 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2022 r. w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1358 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1320 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1245 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1042 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności
 • Dz.U. 2021 r. poz. 723 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych
 • Dz.U. 2021 r. poz. 101 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1923 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1894 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1247 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1010 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei
 • Dz.U. 2019 r. poz. 2373 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty
 • Dz.U. 2019 r. poz. 918 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 552 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 13
 • art. 22a ust.11 pkt 1

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe warunki i tryb wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, przywracania i cofania licencji

  maszynisty, aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty oraz wydawania jej wtórników

   

  [Szczegóły]
 • art. 22a ust.11 pkt 2

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty

  albo o zachowanie jej ważności

   

  [Szczegóły]
 • art. 22a ust.11 pkt 3

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  3) zakres badań lekarskich i psychologicznych oraz sposób oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających

  się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności oraz tryb orzekania o tej zdolności

   

  [Szczegóły]
 • art. 22a ust.11 pkt 4

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  4) wzory dokumentów potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną osób ubiegających się o licencję maszynisty

  albo o zachowanie jej ważności;

   

  [Szczegóły]
 • art. 22a ust.11 pkt 5

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  5) zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem niezbędny do uzyskania licencji maszynisty

   

  [Szczegóły]
 • art. 22a ust.11 pkt 6

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  6) program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 22a ust.11 pkt 11

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  11) warunki, sposób prowadzenia rejestru licencji maszynistów, zakres danych w nim ujętych oraz okres ich

  przechowywania, wzór tego rejestru, a także tryb przekazywania danych ujętych w rejestrze podmiotom,

  o których mowa w ust. 1a

   

  [Szczegóły]
 • art. 22a ust.11 pkt 12a

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  12) wzór:

  a) wniosku o wydanie licencji maszynisty, przedłużenie ważności, wydanie wtórnika, przywrócenie tego

  dokumentu i aktualizację danych w nim zawartych

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 22a ust.11 pkt 12b

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  12) wzór:

  b) dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w celu uzyskania licencji maszynisty

   

  [Szczegóły]
 • art. 22bc ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowy zakres podstawowej wiedzy zawodowej objętej egzaminem na licencję maszynisty

   

  [Szczegóły]