Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 614

Data ogłoszenia: 2023-03-31

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-03-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-07-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 7 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  2) art. 1 pkt 138 lit. a tiret trzecie, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.;
  3) art. 1 pkt 144 i 145, art. 7 pkt 2, 3, 5 i 6, art. 14, art. 15, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 5–7, art. 23 ust. 2, art. 26 ust. 2, art. 28 oraz art. 29, które wchodzą w życie z dniem 15 kwietnia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1311 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (art. 11)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 75 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 8)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1469 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (art. 16)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 210 Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (art. 14)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1805 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 1)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2095 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 17)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 479 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 924 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1009 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1125 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2100 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (art. 13)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2500 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2651 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 5)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 146 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (art. 3)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 217 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 7)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 590 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (art. 15)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 656 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 12)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień