Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 633

Data ogłoszenia: 2023-04-03

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

 • Data aktu prawnego: 2011-06-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 78
 • Dz.U. 2021 r. poz. 73 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
 • Dz.U. 2012 r. poz. 101 -  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 155 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
 • Dz.U. 2013 r. poz. 230 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 259 -  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż
 • Dz.U. 2017 r. poz. 321 -  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego
 • Dz.U. 2012 r. poz. 372 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 406 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 425 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
 • Dz.U. 2015 r. poz. 455 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku
 • Dz.U. 2015 r. poz. 456 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych
 • M.P. 2021 r. poz. 482 -  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Dz.U. 2012 r. poz. 511 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż
 • Dz.U. 2022 r. poz. 525 -  Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach
 • Dz.U. 2014 r. poz. 591 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla
 • Dz.U. 2014 r. poz. 596 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • M.P. 2014 r. poz. 704 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015
 • M.P. 2014 r. poz. 705 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 708 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
 • M.P. 2013 r. poz. 721 -  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 16
 • art. 69 ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach oraz odpowiadającego im zakresu i wymiaru praktyki, o której mowa w art. 52 ust. 4 i 8, dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 69 ust.1 pkt 2

   Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych 

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 69 ust.1 pkt 3

   Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

   3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 97 ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji:

  2) geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów

  - w tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 97 ust.1 pkt 5

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji:

  5) innych niż określone w pkt 1–4

  - w tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 82a ust.1 pkt 2

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  2) zakres, formaty oraz tryb przekazywania danych geologicznych, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 1, oraz wyników badań próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2

   

  [Szczegóły]
 • art. 82a ust.1 pkt 3

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  3) zakres, formaty oraz tryb przekazywania informacji dotyczących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża, o których mowa w art. 49zc

   

  [Szczegóły]
 • art. 82a ust.1 pkt 1

  Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  1) zakres, formę i tryb przekazywania próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2

   

  [Szczegóły]
 • art. 69 ust.1 pkt 4

   Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 69a ust.1 pkt 1a

  Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe wymagania:

  a) dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54 pkt 3 i 4, oraz w zakresie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 55, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 4-7

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]