Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Data aktu prawnego: 1998-10-13
 • Data wejścia w życie aktu: 1999-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 24–31, 33, 73 ust. 2, art. 74 ust. 1 i 5, art. 75 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 9  i 10  oraz ust. 3, art. 109, 117 ust. 2–4, art. 119 i 120, które weszły w życie z dniem 25 listopada 1998 r.;
  2) art. 108, który wszedł w życie z dniem 1 grudnia 1998 r.;
  3) art. 39 ust. 1–4, który weszły w życie z dniem 1 października 1999 r.;
  4) art. 15 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.;
  5) art. 22 ust. 4, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2024 r. poz. 863 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2024 r. poz. 497
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1941 - (art. 36) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1672 - (art. 3) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1429 - (art. 40 i art. 58 pkt 1) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2023 r. poz. 1230
  • Dz.U. 2023 r. poz. 614 - (art. 6) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 547 - (art. 3) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2023 r. poz. 326 - (art. 135) Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2707 - (art. 5) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2476 - (art. 1) Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2185 - (art. 13) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1933 - (art. 9) Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1265 - (art. 4) Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1115 - (art. 7) Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1079 - (art. 100) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2022 r. poz. 1009
  • Dz.U. 2022 r. poz. 755 - (art. 2) Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2022 r. poz. 655 - (art. 722) Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1981 - (art. 7) Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1834 - (art. 7) Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1621 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 619 - (art. 2) Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2021 r. poz. 432 - (art. 16) Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 423
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2320 - (art. 86) Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1291 - (art. 4) Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 875 - (art. 10) Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 695 - (art. 26) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 - (art. 22) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2020 r. poz. 321 - (art. 17) Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 266
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2550 - (art. 1) Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2473 - (art. 5) Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2070 - (art. 5) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2020 - (art. 26) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1818 - (art. 58) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1655 - (art. 11) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1590 - (art. 2) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1553 - (art. 3) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 - (art. 20) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 47) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 303 - (art. 17) Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 300
  • Dz.U. 2019 r. poz. 60 - (art. 8) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2432 - (art. 5) Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2244 - (art. 34) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2215 - (art. 117) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2192 - (art. 24) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2126 - (art. 4) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 42) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 80) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1613 - (art. 1) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1577 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1544 - (art. 12) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1076 - (art. 4) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 771 - (art. 266) Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
  • Dz.U. 2018 r. poz. 730 - (art. 13) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 697 - (art. 3) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 50) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 398 - (art. 15) Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 357 - (art. 3) Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 285) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
  • Dz.U. 2018 r. poz. 106 - (art. 13) Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 1778
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1543 - (art. 2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1475 - (art. 5) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1428 - (art. 5) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1321 - (art. 7) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1027 - (art. 1) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 962 - (art. 3) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 777 - (art. 3) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
  • Dz.U. 2017 r. poz. 60 - (art. 31) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  • Dz.U. 2017 r. poz. 38 - (art. 6) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 26) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2255 - (art. 9 i art. 20 pkt 2) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2138 - (art. 15) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 44) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1921 - (art. 1) Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1810 - (art. 2) Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1807 - (art. 2) Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1579 - (art. 67) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1247 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2016 r. sygn. akt P 131/15
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 963
  • Dz.U. 2016 r. poz. 615 - (art. 15) Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 34 - (art. 3) Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 2281 - Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1893 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1830 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1649 - Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1506 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1269 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1268 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1240 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1066 - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1037 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2015 r. o sprostowaniu błędów
  • Dz.U. 2015 r. poz. 978 - (art. 419) Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
  • Dz.U. 2015 r. poz. 689 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 121
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1037 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2015 r. o sprostowaniu błędów
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1831 - Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1662 - (art. 10) Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1161 - (art. 5) Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1146 - (art. 76) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
  • Dz.U. 2014 r. poz. 598 - (art. 7) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 567 - (art. 15) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1717 - (art. 5) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1650 - (art. 479) Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1623 - (art. 5) Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 1442
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1342 - Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
  • Dz.U. 2012 r. poz. 769 - (art. 18) Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2011 r. Nr 199 poz. 1175 - (art. 158) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 197 poz. 1170 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 171 poz. 1016 - Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 75 poz. 398 - Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2011 r. Nr 45 poz. 235 - (art. 70) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  • Dz.U. 2010 r. Nr 257 poz. 1725 - Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 254 poz. 1700 - (art. 28) Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
  • Dz.U. 2010 r. Nr 182 poz. 1228 - (art. 122) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • Dz.U. 2010 r. Nr 105 poz. 668 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt P 29/08
  • Dz.U. 2009 r. Nr 218 poz. 1690 - Ustawa z dnia 3 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2009 r. Nr 205 poz. 1585
  • Dz.U. 2009 r. Nr 161 poz. 1278 - (art. 6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 157 poz. 1241 - (art. 41) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 131 poz. 1075 - (art. 8) Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 2009 r.o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 111 poz. 918 - (art. 2) Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 71 poz. 609 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy — Prawo bankowe
  • Dz.U. 2009 r. Nr 68 poz. 574 - (art. 2) Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 22 poz. 120 - (art. 6) Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 18 poz. 97 - (art. 22) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2009 r. Nr 14 poz. 75 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 8 poz. 38 - (art. 1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2009 r. Nr 6 poz. 33 - (art. 9) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 237 poz. 1656 - (art. 45) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 237 poz. 1654 - (art. 4) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 228 poz. 1507 - (art. 36) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitalowych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 227 poz. 1505 - (art. 158) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  • Dz.U. 2008 r. Nr 220 poz. 1418 - (art. 1) Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 220 poz. 1417 - (art. 1) Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 209 poz. 1318 - (art. 5) Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 171 poz. 1056 - (art. 13) Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
  • Dz.U. 2008 r. Nr 141 poz. 888 - (art. 7) Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 67 poz. 411 - (art. 3) Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiueczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 63 poz. 394 - (art. 36) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  • Dz.U. 2007 r. Nr 176 poz. 1243 - (art. 5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 115 poz. 793 - (art. 4) Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 115 poz. 792 - (art. 1) Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 115 poz. 791 - (art. 5) Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 112 poz. 769 - (art. 6) Ustawa z 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 21 poz. 125 - (art. 10) Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 17 poz. 95 - (art. 3) Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2007 r. Nr 11 poz. 74
  • Dz.U. 2006 r. Nr 227 poz. 1658 - (art. 44) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
  • Dz.U. 2006 r. Nr 220 poz. 1600 - Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
  • Dz.U. 2006 r. Nr 170 poz. 1217 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
  • Dz.U. 2006 r. Nr 157 poz. 1119 - (art. 37) Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 711 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
  • Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 708 - (art. 181) Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. 2005 r. Nr 249 poz. 2104 - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 - (art. 112) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 183 poz. 1538 - (art. 199) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
  • Dz.U. 2005 r. Nr 169 poz. 1412 - Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 164 poz. 1366 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 163 poz. 1362 - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 150 poz. 1248 - Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 143 poz. 1202 - Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 143 poz. 1199 - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 132 poz. 1110 - Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2005 r. Nr 86 poz. 732 - Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
  • Dz.U. 2005 r. Nr 64 poz. 565 - (art. 40) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • Dz.U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135 - (art. 212) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Dz.U. 2004 r. Nr 187 poz. 1925 - Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 173 poz. 1808 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 146 poz. 1546 - (art. 315) Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Dz.U. 2004 r. Nr 121 poz. 1264 - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2004 r. Nr 99 poz. 1001 - (art. 133) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Dz.U. 2004 r. Nr 64 poz. 593 - (art. 138) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • Dz.U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 228 poz. 2255 - (art. 44) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 223 poz. 2217 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
  • Dz.U. 2003 r. Nr 210 poz. 2037 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006
  • Dz.U. 2003 r. Nr 190 poz. 1864 - Ustawa z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 170 poz. 1651 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 166 poz. 1609 - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2003 r. Nr 149 poz. 1450 - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. oprzejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ztytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 135 poz. 1268 - (art. 22) Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
  • Dz.U. 2003 r. Nr 65 poz. 595 - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
  • Dz.U. 2003 r. Nr 56 poz. 498 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ozmianie ustawy oemeryturach i rentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 241 poz. 2074 - Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ozmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 200 poz. 1679 - (art. 19) Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  • Dz.U. 2002 r. Nr 199 poz. 1673 - (art. 43) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Dz.U. 2002 r. Nr 169 poz. 1387 - Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 155 poz. 1287 - (art. 28) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych 0od przedsiębiorców
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - (art. 195) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • Dz.U. 2002 r. Nr 41 poz. 365 - Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2002 r. Nr 25 poz. 253 - Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1792 - Ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. ozmianie ustawy opomocy społecznej, ustawy oplanowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego iwarunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy osystemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 130 poz. 1452 - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 111 poz. 1194 - Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. ozmianie ustawy osystemie oświaty, ustawy — Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy — Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 110 poz. 1189 - (art. 72) Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych
  • Dz.U. 2001 r. Nr 100 poz. 1080 - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
  • Dz.U. 2001 r. Nr 72 poz. 748 - Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 39 poz. 459 - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2001 r. Nr 27 poz. 298 - Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu
  • Dz.U. 2001 r. Nr 8 poz. 64 - Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 119 poz. 1249 - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 104 poz. 1104 - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 95 poz. 1041 - Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2000 r. Nr 9 poz. 118 - Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Dz.U. 1999 r. Nr 110 poz. 1256 - Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 78 poz. 875 - Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 72 poz. 802 - Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 60 poz. 636 - (art. 80) Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
  • Dz.U. 1999 r. Nr 26 poz. 228 - Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1126 - Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1118 - (art. 172) Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 137 poz. 887
  Liczba aktów wykonawczych: 142
 • M.P. 2024 r. poz. 463 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
 • M.P. 2024 r. poz. 441 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za I kwartał 2024 r.
 • Dz.U. 2024 r. poz. 394 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • M.P. 2024 r. poz. 370 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
 • M.P. 2024 r. poz. 222 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
 • M.P. 2024 r. poz. 137 -  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 113 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za IV kwartał 2023 r.
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2032 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów
 • M.P. 2023 r. poz. 1387 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
 • M.P. 2023 r. poz. 1369 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
 • M.P. 2023 r. poz. 1342 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
 • M.P. 2023 r. poz. 1239 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za III kwartał 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 1009 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
 • M.P. 2023 r. poz. 853 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za II kwartał 2023 r.
 • Dz.U. 2023 r. poz. 728 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • M.P. 2023 r. poz. 596 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 581 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 539 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wykorzystania w 2023 roku środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na nieoprocentowaną pożyczkę na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia
 • M.P. 2023 r. poz. 505 -  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
 • M.P. 2023 r. poz. 253 -  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień