Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1542

Data ogłoszenia: 2023-08-07

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

 • Data aktu prawnego: 2008-12-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2009-03-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 204
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1891 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 426 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy
 • Dz.U. 2023 r. poz. 278 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
 • Dz.U. 2023 r. poz. 276 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu
 • M.P. 2023 r. poz. 250 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia, stosowanych od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 • M.P. 2023 r. poz. 228 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2022
 • Dz.U. 2023 r. poz. 144 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kar pieniężnych, o których mowa w ustawie o podatku akcyzowym
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2866 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie niedostępności Systemu
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2802 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach numerów akcyzowych uprawnionych odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2633 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1764 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1762 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1753 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1357 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich
 • M.P. 2022 r. poz. 1219 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2023
 • Dz.U. 2022 r. poz. 713 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 552 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy
 • M.P. 2022 r. poz. 288 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2021
 • M.P. 2022 r. poz. 283 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia, stosowanych od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 221 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 20
 • art. 20 pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w:

  1) zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa wart.16

  - uwzględniając konieczność zapewniania organom podatkowym informacji o podatnikach lub podmiotach dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych oraz umożliwienia monitorowania wykorzystania wyrobów akcyzowych zgodnie z ich przeznaczeniem

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 20 pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w:

  2) zgłoszeniach, októrych mowa wart.19 ust.1, 2 i ust.3 pkt 2

  - wraz z niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność zapewniania organom podatkowym informacji o podatnikach lub podmiotach dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych oraz umożliwienia monitorowania wykorzystania wyrobów akcyzowych zgodnie z ich przeznaczeniem

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 46v ust.7 pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) przypadki, w jakich uznaje się, że System jest niedostępny

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 46v ust.7 pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  2) szczegółowy sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów

  podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, w tym rodzaje

  dostarczanych dokumentów lub zakres dostarczanych informacji

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 46v ust.7 pkt 3

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  3) organ podatkowy lub organy podatkowe właściwe do wykonywania określonych zadań w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności i rodzaje tych zadań

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 46w ust.2 pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowy zakres informacji, które zgodnie z ust. 1 pkt 1 powinny być dostarczone do Systemu, oraz przypadki, w których takie informacje powinny być dostarczone

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 46w ust.2 pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

  2) szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, które powinny być zawarte w: e-DD, raporcie odbioru, unieważnieniu e-DD, zmianie miejsca przeznaczenia, potwierdzeniu odbioru na wydruku e-DD, elektronicznym potwierdzeniu odbioru, o którym mowa w art. 46j ust. 3 pkt 2, innym dokumencie, o którym mowa w art. 46j ust. 3 pkt 3, oraz potwierdzeniu wydania, o którym mowa w art. 46d ust. 7

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 46w ust.2 pkt 3

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

  3) szczegółowy tryb postępowania w przypadku przesłania do Systemu e-DD, raportu odbioru, unieważnienia e-DD oraz zmiany miejsca przeznaczenia

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 46w ust.2 pkt 4

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

   4) sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności rodzaje podpisów elektronicznych, jakimi należy opatrywać dokumenty przesyłane do Systemu pocztą elektroniczną, oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 46w ust.2 pkt 5

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

  5) strukturę lokalnego numeru referencyjnego nadawanego e-AD lub e-DD w Systemie

   

   

  [Szczegóły]