Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1666

Data ogłoszenia: 2023-08-22

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

 • Data aktu prawnego: 2011-08-18
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-01-25

  z wyjątkiem przepisów art. 70, które weszły w życie z dniem 25 kwietnia 2013 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 90
 • Dz.U. 2018 r. poz. 38 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 48 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie
 • Dz.U. 2015 r. poz. 51 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 57 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich
 • Dz.U. 2012 r. poz. 60 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji państwa bandery oraz osoby wykonującej czynności nadzoru nad przeprowadzaniem inspekcji państwa bandery
 • Dz.U. 2012 r. poz. 79 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m
 • Dz.U. 2017 r. poz. 84 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wzorów książek praktyk w dziale pokładowym i dziale maszynowym
 • Dz.U. 2020 r. poz. 90 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie inspekcji państwa portu
 • Dz.U. 2012 r. poz. 111 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie karty bezpieczeństwa (MSDS)
 • Dz.U. 2012 r. poz. 120 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży
 • Dz.U. 2017 r. poz. 121 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 132 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami
 • Dz.U. 2017 r. poz. 141 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych
 • Dz.U. 2020 r. poz. 153 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego
 • Dz.U. 2017 r. poz. 167 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
 • Dz.U. 2012 r. poz. 168 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodarkiI Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności
 • Dz.U. 2012 r. poz. 180 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadku zatrzymania statku o polskiej przynależności przez inspekcję państwa portu2
 • Dz.U. 2012 r. poz. 215 -  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzenia akcji przeciwlodowych na wodach morskich
 • Dz.U. 2016 r. poz. 220 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym
 • Dz.U. 2017 r. poz. 222 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 28
 • art. 70 ust.4

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wymagane dla członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia według Konwencji STCW oraz warunki ich uzyskiwania, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania do wykonywania obowiązków członków załóg na jachtach komercyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz zdrowia i życia przebywających na nich osób, a także mając na uwadze istniejące systemy kwalifikacji sportowych i zawodowych członków załóg.

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 107b ust.6 pkt 1

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pilota morskiego

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 124 ust.3

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, mając na względzie efektywność działań poszukiwawczych i ratowniczych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu przez Służbę SAR oraz sposób realizacji uprawnień określonych w art. 124 ust. 1 pkt 5–8.

  [Szczegóły]
 • art. 28 ust.4

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, kierując się koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska w odniesieniu do:

  1) statków, których przynależność jest zmieniana z obcej na polską, oraz

  2) statków zarejestrowanych w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego

  – określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania oceny stanu technicznego statku oraz wymagane warunki, jakie statek powinien spełniać, aby został wpisany do polskiego rejestru okrętowego, w tym maksymalny wiek statku oraz kategorie statków, do których warunki te nie mają zastosowania

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 107b ust.6 pkt 2

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

  2) warunki wymagane do uzyskania szczególnych uprawnień pilotowych

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 107b ust.6 pkt 3

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

  3) warunki wymagane do uzyskania i odnawiania dokumentów kwalifikacyjnych i dokumentów potwierdzają-

  cych szczególne uprawnienia pilotowe, wzory tych dokumentów oraz terminy ich ważności

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

  [Szczegóły]
 • art. 107b ust.6 pkt 4

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

  4) wymagania egzaminacyjne dla uzyskania oraz odnowienia dokumentu stwierdzającego uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych.

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 107b ust.6 pkt 5

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

  5) wymagania egzaminacyjne dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 107b ust.6 pkt 6

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

  6) programy szkoleń pilotów morskich, kandydatów na pilotów morskich i praktyk pilotowych

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 107b ust.6 pkt 7

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

  7) warunki i tryb naboru na szkolenia kandydatów na pilotów morskich

  - mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i pozostałych akwenach Morza Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych

   

   

  [Szczegóły]