Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1681

Data ogłoszenia: 2023-08-23

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-07-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-09-07

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 6 lit. b, pkt 7 lit. f w zakresie art. 5 ust. 3b oraz lit. i w zakresie art. 5 ust. 4e oraz pkt 14 lit. d, które wchodzą w życie z dniem 24 października 2023 r.;
  2) art. 1 pkt 7 lit. f w zakresie art. 5 ust. 3a oraz pkt 7 lit. m w zakresie art. 5 ust. 6ca pkt 1 lit. a, a także art. 22, które wchodzą w życie z dniem 24 lutego 2024 r.;
  3) art. 1 pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 pkt 6d, pkt 3, pkt 7 lit. i w zakresie art. 5 ust. 4f–4i, lit. k, lit. m w zakresie art. 5 ust. 6ca pkt 1 lit. b i lit. n, pkt 12 w zakresie art. 5b4, pkt 20 lit. e, pkt 41 w zakresie art. 11zm–11zo oraz pkt 56, które wchodzą w życie z dniem 24 sierpnia 2024 r.;
  4) art. 1 pkt 64 w zakresie art. 43f ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, 2 i 4, a także art. 40 i art. 41, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.;
  5) art. 1 pkt 2 lit. s, pkt 7 lit. c tiret drugie i lit. m w zakresie art. 5 ust. 6ca pkt 2, pkt 8 w zakresie art. 5a1 ust. 4, pkt 12 w zakresie art. 5b4 ust. 2 pkt 6, pkt 39 oraz pkt 47 lit. a tiret dziesiąte w zakresie art. 23 ust. 2 pkt 18b lit. l, art. 7 pkt 3, a także art. 8 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  6) art. 1 pkt 51 w zakresie, w jakim dotyczy prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, który wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2025 r.;
  7) art. 1 pkt 2 lit. a, lit. b w zakresie art. 3 pkt 6c, lit. m i n, pkt 6 lit. c i d, pkt 7 lit. b w zakresie dodanych wyrazów „paliw gazowych” oraz lit. o i p, pkt 9 i 10, pkt 20 lit. d tiret szóste, pkt 24 lit. c i d, pkt 34 lit. a i b, pkt 35–37 oraz pkt 71 lit. a tiret piąte w zakresie art. 56 ust. 1 pkt 17a i 17b, tiret szóste i siódme oraz lit. f, a także art. 27 i art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2025 r.;
  8) (uchylony);
  9) art. 19, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2073 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (art. 12)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1495 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (art. 15)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1093 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (art. 17)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1854 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2166 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (art. 9)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2269 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (art. 18)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 403 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 479 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 553 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (art. 13)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1385 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2243 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (art. 19)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 438 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 682 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 3)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 846 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 5)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 875 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 11)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1385 Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (art. 16)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1393 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (art. 14)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1436 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 8)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1650 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (art. 7)
 • Dz.U. 2024 r. poz. 859 - (art. 26) Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień