Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1688

Data ogłoszenia: 2023-08-24

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-09-24

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 62 lit. e w zakresie ust. 3b oraz art. 67 ust. 3 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;
  2) art. 1 pkt 10 w zakresie art. 8f i art. 8g ust. 3 i 4, pkt 12 w zakresie art. 13b pkt 1 i art. 13i ust. 3 pkt 4, 7 i 11, pkt 17 lit. d, g i lit. k w zakresie pkt 13c, pkt 25 w zakresie art. 27b ust. 4 pkt 3 i 7, pkt 29 lit. b, pkt 38 lit. b tiret drugie, tiret trzecie w zakresie pkt 7b i tiret piąte w zakresie pkt 11, pkt 39 w zakresie art. 37eb ust. 4 pkt 1 i art. 37ec ust. 2 pkt 3 i 8, pkt 45 lit. a tiret drugie, trzecie i tiret szóste w zakresie pkt 7, pkt 47 lit. a tiret czwarte i szóste, pkt 53 i 60, pkt 62 lit. b i f, pkt 63 i 64, art. 6 pkt 1 lit. a i b, art. 11–13, art. 14 pkt 2 lit. b, art. 16 pkt 3, art. 22 pkt 1 i 3, art. 27 pkt 4–9, art. 37 pkt 2 lit. d w zakresie ust. 8 i 9, art. 39 pkt 2, art. 41 pkt 1 w zakresie pkt 4a, art. 43 pkt 1, 3, 5, 10, pkt 11 lit. b i pkt 13 lit. a w zakresie ust. 1, art. 54, art. 56 ust. 2, art. 62, art. 67 ust. 3 pkt 3 i art. 75–77, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1994 r. Nr 79 poz. 363 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej. (art. 10)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 764 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (art. 20)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 485 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (art. 37)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 724 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (art. 39)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1048 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (art. 11)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1177 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (art. 49)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1280 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (art. 47)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1484 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (art. 33)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1538 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (art. 45)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1551 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (art. 50)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1644 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (art. 40)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 507 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 38)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 840 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 23)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1235 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 21)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1343 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (art. 31)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1385 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 15)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1599 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 30)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1635 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (art. 48)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2094 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 17)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2142 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 26)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2329 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2409 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (art. 14)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2483 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 13)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2556 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 18)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2569 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 22)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 40 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 6)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 74 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (art. 44)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 151 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (art. 25)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 272 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (art. 34)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 338 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 3)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 344 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 16)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 537 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 19)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 633 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 32)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 645 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 682 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 12)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 733 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (art. 29)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 887 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (art. 2)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 892 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (art. 43)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 924 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 28)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 960 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 7)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 977 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1054 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (art. 41)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1094 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 27)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1336 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 24)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1356 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 8)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1478 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 42)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1587 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 35)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1680 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (art. 36)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1687 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (art. 46)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1752 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 5)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień