Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1692

Data ogłoszenia: 2023-08-24

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

 • Data aktu prawnego: 2023-06-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-09-08

  z wyjątkiem:
  1) art. 26 ust. 1–3 i 5, art. 28–41, art. 44–53, art. 55, art. 56 i art. 66, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  2) art. 22 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;
  3) art. 26 ust. 4 i 6 oraz art. 27, które wchodzą w życie z dniem 25 sierpnia 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1555 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 57)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2561 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 54)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 151 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (art. 55)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1545 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 56)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2024 r. poz. 800 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków, wiceprzewodniczących i przewodniczącego Rady Akredytacyjnej
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 7
 • art. 4 ust.2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę specyfikę świadczenia opieki zdrowotnej, którego wskaźnik dotyczy, lub grupy tych świadczeń oraz  konieczność zapewnienia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wysokiej jakości.

  [Szczegóły]
 • art. 17

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o autoryzację, mając na uwadze zapewnienie sprawności postępowania w sprawie wydania autoryzacji.

  [Szczegóły]
 • art. 41 pkt 1

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowy sposób przeprowadzenia procedury oceniającej, w tym zakres planu przeglądu akredytacyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia kompleksowości i przejrzystości oceny spełniania warunków udzielenia akredytacji

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 41 pkt 2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  2) wzór certyfikatu akredytacyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia jednolitości wydawania tych certyfikatów

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 41 pkt 3

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  3) sposób obliczenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej, uwzględniając nakład pracy wiążący się

  z wielkością podmiotu oraz zakresem i liczbą udzielanych przez niego świadczeń

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 43 ust.5

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb organizowania oraz przeprowadzania naboru kandydatów do pełnienia funkcji wizytatora, uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia wszystkich etapów tego naboru.

   

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 43 ust.9

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb organizowania oraz przeprowadzania okresowego testu wiedzy, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego i efektywnego przeprowadzania tego testu.

   

   

   

  [Szczegóły]