Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1723

Data ogłoszenia: 2023-08-29

Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku

 • Data aktu prawnego: 2023-08-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-09-29

  z wyjątkiem:
  1) art. 26, który wszedł w życie z dniem 29 sierpnia 2023 r.;
  2) art. 3 pkt 1 lit. a, art. 30 oraz art. 42, które weszły w życie z dniem 30 sierpnia 2023 r.;
  3) art. 17 pkt 47 lit. f w zakresie art. 89 ust. 4d pkt 3, art. 19 pkt 6 i 22, art. 27 oraz art. 29 pkt 16 i 18, art. 40 i art. 71, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.;
  4) art. 2, art. 3 pkt 4, art. 13, art. 15 pkt 24, art. 23 pkt 36 lit. b i pkt 48, art. 39, art. 41, art. 51 i art. 62 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  5) art. 15 pkt 16 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.;
  6) art. 14 pkt 1 lit. a i pkt 37, art. 17 pkt 10 oraz art. 29 pkt 11, które wchodzą w życie z dniem 30 maja 2024 r.;
  7) art. 38 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.;
  8) art. 20, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.;
  9) art. 32 pkt 11 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2025 r.;
  10) art. 19 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2232 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (art. 26)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2054 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (art. 36)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2328 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 37)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 133 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (art. 12)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1520 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1581 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1595 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1900 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (art. 18)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2244 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (art. 24)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2277 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2309 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (art. 25)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2324 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2339 Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (art. 39)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2360 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (art. 23)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2500 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2536 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (art. 28)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2554 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 15)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2587 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 3 i art. 41 pkt 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2647 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 i art. 41 pkt 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2651 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 41 pkt 3)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 46 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (art. 34)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 170 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 6)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 188 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (art. 16)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 380 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (art. 7)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (art. 38)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 615 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 30)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 646 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 17 i art. 40 pkt 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 656 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 29 i art. 40 pkt 2)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 681 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 14)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 735 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 13)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 753 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 19)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 825 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (art. 40)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1015 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 31)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1028 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (art. 22 i art. 39)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1047 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 37)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1059 Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (art. 41)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1080 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (art. 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1111 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (art. 32)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1124 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 33)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1278 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 21)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1327 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 35)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1542 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 20)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1809 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (art. 27)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień