Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1843

Data ogłoszenia: 2023-09-11

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym

 • Data aktu prawnego: 2023-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-09-26

  z wyjątkiem:
  1) art. 39, który wszedł w życie z dniem 12 września 2023 r.;
  2) art. 27 ust. 2 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2023 r.;
  3) art. 46, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.;
  4) art. 37 pkt 13, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  5) art. 37 pkt 7 w zakresie art. 16e ust. 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 9 w zakresie art. 26 ust. 7 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2032 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 207 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (art. 34)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1359 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 28)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1177 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (art. 43)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1598 Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (art. 44)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 872 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (art. 45)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1520 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (art. 33)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1792 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (art. 35)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2253 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 40)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2324 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 32)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2587 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 31)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2647 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 656 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 39)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 753 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 36 i art. 46 pkt 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 825 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (art. 46)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1015 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 41)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1124 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 42)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1278 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 37)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1774 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (art. 29)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1809 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (art. 38 i art. 46 pkt 2)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 3
 • Dz.U. 2024 r. poz. 287 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia doradztwa w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego
 • M.P. 2023 r. poz. 1347 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości limitu wpłat dokonywanych na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego w roku 2024
 • M.P. 2023 r. poz. 1056 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wysokości limitu wpłat dokonywanych na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego w roku 2023
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 15 ust.6

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia

  społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji o dokonaniu wypłaty, o której mowa w art. 14

  ust. 1, albo zwrotu, jej wzór, a także sposób sporządzania oraz przekazania tej informacji, uwzględniając konieczność

  weryfikacji prawa oszczędzającego albo osoby uprawnionej do zwolnienia podatkowego.

   

  [Szczegóły]
 • art. 17 ust.4

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji dotyczącej wypłaty transferowej, jej wzór, a także sposób jej sporządzania oraz przekazania, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości danych o OIPE oszczędzającego, małżonka oszczędzającego, byłego małżonka albo osoby uprawnionej przesyłanych między dostawcami i instytucjami finansowymi prowadzącymi IKE.

   

   

  [Szczegóły]