Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 2029

Data ogłoszenia: 2023-09-27

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-06-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-10-28

  z wyjątkiem:
  1) art. 23 pkt 14 i 15, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2023 r.;
  2) art. 1 pkt 15 lit. d i e, pkt 16 lit. a tiret pierwsze i drugie, pkt 30 lit. c, pkt 82 lit. c, pkt 99 lit. d, pkt 118 lit. b oraz pkt 121 lit. a i d, art. 3, art. 6 pkt 2, art. 7, art. 8, art. 21 pkt 4 oraz art. 23 pkt 1–13 i 16, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2013 r. poz. 1238 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (art. 19)
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1133 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (art. 20)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1362 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (art. 10 )
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1538 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (art. 25)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1812 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (art. 17)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1097 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1385 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2512 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 7)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2556 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 9)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 162 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 13)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 221 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (art. 24)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 344 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 589 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (art. 21)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 633 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 682 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 3)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 924 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 16)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 960 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 2)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 977 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 11)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 979 Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (art. 15)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1047 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 5)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1094 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 14)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1327 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 27)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1478 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 23)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1587 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 18)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1680 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (art. 22)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1687 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (art. 26)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1786 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 12)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień