Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2024 r. poz. 834

Data ogłoszenia: 2024-06-05

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej

 • Data aktu prawnego: 2024-05-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2024-07-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 65 ust. 2 i art. 73 ust. 2, które weszły w życie z dniem 5 czerwca 2024 r.;
  2) art. 47 i art. 82, które weszły w życie z dniem 6 czerwca 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1705 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (art. 41)
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1752 Ustawa z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (art. 10)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1735 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (art. 46)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 50)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1362 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (art. 14)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2173 Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (art. 30)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1425 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (art. 36)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1747 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (art. 37)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 406 Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (art. 25)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 673 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (art. 29)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1188 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2279 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (art. 31)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2512 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 7)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 122 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (art. 24)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 203 Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej (art. 58)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 294 Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (art. 51)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 343 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (art. 5)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 415 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (art. 40)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 489 Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (art. 47)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 571 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 16)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 633 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 34)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 667 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (art. 53)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 846 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (art. 20)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 875 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 43)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 913 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (art. 45)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 960 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (art. 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 970 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (art. 33)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1047 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 8)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1072 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (art. 3)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1094 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 27)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1173 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (art. 11)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1251 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 9)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1436 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 38)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1622 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (art. 12)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1650 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (art. 22)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1831 Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej (art. 59)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 20 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (art. 19)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 34 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 17)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 54 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 13)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 85 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (art. 52)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 97 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (art. 23)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 123 Ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (art. 60)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 125 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 42)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 133 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (art. 49)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 167 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 55)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 190 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (art. 56)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 248 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (art. 54)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 266 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 6)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 273 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (art. 21)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 303 Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (art. 57)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 405 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (art. 48)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 412 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (art. 35)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 415 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (art. 26)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 424 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (art. 18)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 441 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 15)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 545 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (art. 44)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 551 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 28)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 555 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (art. 39)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 604 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (art. 32)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 725 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 2)

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2024 r. poz. 971 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, dotacji podmiotowej i celowej, określonych w ustawie budżetowej na rok 2024
 • Brak niezrealizowanych upoważnień