Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 • Data aktu prawnego: 2002-10-10
 • Data wejścia w życie aktu: 2003-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1996 r. Nr 5 poz. 32 Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (art. 16)
  • Dz.U. 1997 r. Nr 90 poz. 557 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (art. 17)
  • Dz.U. 1997 r. Nr 123 poz. 776 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (art. 18)
  • Dz.U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 11)
  • Dz.U. 1998 r. Nr 137 poz. 887 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (art. 19)
  • Dz.U. 1998 r. Nr 144 poz. 930 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 20)
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1118 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (art. 21)
  • Dz.U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 14)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 6 poz. 56 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ozatrudnieniu iprzeciwdziałaniu bezrobociu (art. 15)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 21 poz. 205 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 76 poz. 693 Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (art. 12)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 110 poz. 968 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 9)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 112 poz. 980 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (art. 13)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 141 poz. 1182 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (art. 22)
  Liczba aktów wykonawczych: 10
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1893 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1952 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1690 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1778 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1794 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1747 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1456 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1385 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1220 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1074 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 2 ust.5

  Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym, Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

   

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]