Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2024 r. poz. 858

Data ogłoszenia: 2024-06-12

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”

 • Data aktu prawnego: 2024-05-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2024-10-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 5, art. 55 ust. 4–7, art. 68 pkt 18 i 19, art. 75 ust. 14 i art. 78–81, które wchodzą w życie z dniem 13 czerwca 2024 r.;
  2) art. 68 pkt 3 i art. 86, które wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2024 r.;
  3) art. 68 pkt 7 lit. a tiret pierwsze, pkt 8, pkt 9, pkt 10 lit. a tiret pierwsze i pkt 11, art. 76 i art. 77, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2025 r.;
  4) art. 68 pkt 4, pkt 15 lit. b, pkt 16 lit. b, pkt 17 lit. a i pkt 18 lit. d oraz art. 83, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2023 r. poz. 901 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 64)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1251 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 62)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1270 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 67)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1446 Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (art. 60)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1550 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 57)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2099 Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (art. 74)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2424 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (art. 71)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2505 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 58)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 44 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 61)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 146 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 66)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 152 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (art. 69)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 167 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 73)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 177 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 70)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 226 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 59)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 323 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 63)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 338 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art. 68)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 421 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 72)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 475 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 65)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień