Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2024 r. poz. 859

Data ogłoszenia: 2024-06-12

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego

 • Data aktu prawnego: 2024-05-23
 • Data wejścia w życie aktu: 2024-06-13

  z wyjątkiem:
  1) art. 11, art. 21, art. 23 pkt 1 lit. b tiret drugie oraz pkt 6, art. 24 pkt 10, art. 29, art. 34, art. 35 i art. 39–41, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.;
  2) art. 23 pkt 1 lit. a, w zakresie w jakim dotyczy wyłączenia odbiorców, którzy zawarli umowę z ceną dynamiczną energii elektrycznej, o której mowa w art. 3 pkt 6d ustawy zmienianej w art. 11, oraz art. 26 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 24 sierpnia 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2538 Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (art. 14)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 17)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2376 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (art. 18)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 553 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (art. 25)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 759 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (art. 19)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 901 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 12)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1393 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (art. 15)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1550 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 8)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1630 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (art. 20)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1650 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (art. 13)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1681 Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (art. 26)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1704 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (art. 22)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1762 Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (art. 27)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1772 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (art. 21)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2505 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 9)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 190 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (art. 23)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 226 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 256 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (art. 16)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 266 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 11 i art. 26 pkt 1)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 303 Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (art. 24)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień