Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

 • Data aktu prawnego: 2000-06-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-08-22
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 588 - (art. 60) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2185 - (art. 14) Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 324
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 43) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 288 - (art. 4) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2020 r. poz. 286
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2309 - (art. 1) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 501 - (art. 1) Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2302 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. sygn. akt SK 19/16
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2017 r. poz. 776
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1615 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1505 - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1266 - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 1410
  • Dz.U. 2012 r. poz. 1544 - Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
  • Dz.U. 2010 r. Nr 182 poz. 1228 - (art. 127) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • Dz.U. 2008 r. Nr 227 poz. 1505 - (art. 161) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  • Dz.U. 2008 r. Nr 216 poz. 1368 - Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2008 r. Nr 180 poz. 1113 - Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw
  • Dz.U. 2007 r. Nr 136 poz. 958 - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo własności przemysłowej
  • Dz.U. 2007 r. Nr 99 poz. 662 - Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2006 r. Nr 208 poz. 1539 - (art. 46) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
  • Dz.U. 2006 r. Nr 170 poz. 1218 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
  • Dz.U. 2006 r. Nr 170 poz. 1217 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398 - (art. 144) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 163 poz. 1362 - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
  • Dz.U. 2005 r. Nr 10 poz. 68 - (art. 60) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych iśrodków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych
  • Dz.U. 2003 r. Nr 34 poz. 286 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117
  • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Dz.U. 2002 r. Nr 113 poz. 983 - Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy —Prawo własności przemysłowej
  • Dz.U. 2002 r. Nr 108 poz. 945 - Ustawa z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo własności przemysłowej
  • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - (art. 209) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 • Dz.U. 2001 r. Nr 49 poz. 508
  Liczba aktów wykonawczych: 26
 • M.P. 2023 r. poz. 283 -  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2023 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
 • M.P. 2023 r. poz. 254 -  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2023 r. o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
 • M.P. 2022 r. poz. 1270 -  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
 • M.P. 2022 r. poz. 1222 -  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2022 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
 • M.P. 2022 r. poz. 978 -  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2022 r. zmieniające obwieszczenie o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
 • M.P. 2022 r. poz. 830 -  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2022 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
 • Dz.U. 2021 r. poz. 248 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 115 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2053 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1805 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1659 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1482 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r.w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin
 • Dz.U. 2008 r. Nr 91 poz. 564 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2008 r. Nr 89 poz. 540 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 240 poz. 2411 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 140 poz. 1484 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2003 r. Nr 141 poz. 1361 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. wsprawie składania irozpatrywania wniosków oudzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych iproduktów ochrony roślin
 • Dz.U. 2002 r. Nr 123 poz. 1056 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. wsprawie wynalazków iwzorów użytkowych dotyczących obron0ności lub bezpieczeństwa Państwa
 • Dz.U. 2002 r. Nr 115 poz. 998 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. wsprawie dokonywania irozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych
 • Dz.U. 2002 r. Nr 91 poz. 810 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2002 r. wsprawie aplikacji eksperckiej iasesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynności eksperta w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień