Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2019 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 110) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 492 - (art. 13) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2219 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 2190
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1693 - (art. 19) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 - (art. 132) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1629 - (art. 110) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1532 - (art. 3) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1375 - (art. 4) Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1128 - (art. 2) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 650 - (art. 143) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
  • Dz.U. 2018 r. poz. 138 - (art. 326) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 160
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2217 - (art. 31) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
  • Dz.U. 2017 r. poz. 2110 - (art. 3) Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 81) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • Dz.U. 2016 r. poz. 1948 - (art. 129) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 1638
  • Dz.U. 2016 r. poz. 960 - (art.1) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 904 - (art. 55) Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1991 - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1918 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1887 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1844 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1697 - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1640 - Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 905 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej
  • Dz.U. 2015 r. poz. 788 - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2015 r. poz. 618
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1626 - (art. 5) Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1491 - (art. 6) Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1146 - (art. 95) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
  • Dz.U. 2014 r. poz. 1138 - (art. 8) Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 619 - (art. 7) Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 423 - (art. 5) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 24 - (art. 52) Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2013 r. poz. 217
 • Dz.U. 2011 r. Nr 112 poz. 654
  Liczba aktów wykonawczych: 36
 • Dz.U. 2019 r. poz. 866 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • Dz.U. 2019 r. poz. 834 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 605 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
 • Dz.U. 2019 r. poz. 595 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • Dz.U. 2019 r. poz. 173 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
 • Dz.U. 2018 r. poz. 1756 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej
 • Dz.U. 2018 r. poz. 393 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2435 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii
 • Dz.U. 2017 r. poz. 832 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 304 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2218 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1132 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
 • Dz.U. 2016 r. poz. 364 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2007 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1997 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1331 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
 • Dz.U. 2014 r. poz. 954 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 325 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
 • Dz.U. 2013 r. poz. 15 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1545 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 22 ust.4a pkt 1

  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
  1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty podmiotów leczniczych
  będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest
  Minister Obrony Narodowej

  [Szczegóły]
 • art. 22 ust.4a pkt 2

  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

  2) standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w pkt 1

  [Szczegóły]