Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 1998 r. Nr 133 poz. 872

Data ogłoszenia: 1998-10-29

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

 • Data aktu prawnego: 1998-10-13
 • Data wejścia w życie aktu: 1998-10-29

  z wyjątkiem art. 108, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

 • Dz.U. 2016 r. poz. 2260 - (art. 25) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Dz.U. 2009 r. Nr 31 poz. 206 - (art. 69) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Dz.U. 2001 r. Nr 145 poz. 1623 - (art. 4) Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. ozmianie ustawy odochodach jednostek samorządu terytorialnego wlatach 1999—2001 oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2001 r. Nr 111 poz. 1194 - (art. 16) Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. ozmianie ustawy osystemie oświaty, ustawy — Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy — Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2001 r. Nr 100 poz. 1084 - (art. 5) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy — Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • Dz.U. 2001 r. Nr 45 poz. 497 - (art. 10) Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, osamorządzie województwa, oadministracji rządowej wwojewództwie oraz ozmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2000 r. Nr 122 poz. 1312 - (art. 1) Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
 • Dz.U. 2000 r. Nr 95 poz. 1041 - (art. 10) Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2000 r. Nr 52 poz. 632 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 20/99
 • Dz.U. 2000 r. Nr 19 poz. 239 - (art. 4) Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2000 r. Nr 17 poz. 228 - Dz.U. 2000 r. Nr 17 poz. 228
 • Dz.U. 2000 r. Nr 12 poz. 136 - (art. 54) Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
 • Dz.U. 2000 r. Nr 6 poz. 70 - (art. 7) Ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw
 • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1126 - (art. 29) Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Liczba aktów wykonawczych: 9
 • M.P. 1998 r. Nr 45 poz. 638 -  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia siedzib jednostek organizacyjnych stanowiacych aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.
 • M.P. 1998 r. Nr 46 poz. 654 -  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia siedzib jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży powiatowych.
 • Dz.U. 2001 r. Nr 65 poz. 659 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22czerwca 2001 r. wsprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty isamorządy województw
 • Dz.U. 1998 r. Nr 160 poz. 1071 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1139 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1147 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży, których kierownicy są właściwi do wykonywania zadań dla powiatu sąsiedniego, na którego obszarze przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie było siedzib odpowiednich rejonowych jednostek organizacyjnych, oraz obszaru ich działania.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1148 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i ich właściwości miejscowej.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1153 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu tworzenia Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz zmiany statutu Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 • Dz.U. 1998 r. Nr 166 poz. 1247 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień