Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach

 • Data uchylenia: 2003-09-21
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Dz.U. 2003 r. Nr 137 poz. 1302 - (art. 18) Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 101 poz. 942 - Dz.U. 2003 r. Nr 101 poz. 942
 • Dz.U. 2003 r. Nr 97 poz. 894 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2003 r. sygn. akt SK 21/02
 • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Dz.U. 2002 r. Nr 141 poz. 1180 - (art. 30) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. ozasadach iwarunkach wjazdu ipobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2002 r. Nr 89 poz. 804 - (art. 11) Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2002 r. Nr 81 poz. 731 - (art. 3) Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Dz.U. 2002 r. Nr 74 poz. 676 - (art. 189) Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 • Dz.U. 2002 r. Nr 41 poz. 365 - (art. 16) Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw

Brak aktów wykonawczych

Brak niezrealizowanych upoważnień