Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

 • Data aktu prawnego: 2011-08-19
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-03-30
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1998 r. Nr 162 poz. 1117 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (art. 42)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 175 poz. 1440 Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (art. 40)
  • Dz.U. 2004 r. Nr 8 poz. 67 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 41)
  • Dz.U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 44)
  • Dz.U. 2009 r. Nr 153 poz. 1227 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 43)
  • Dz.U. 2010 r. Nr 51 poz. 307 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 39)
  Liczba aktów wykonawczych: 42
 • Dz.U. 2012 r. poz. 187 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę
 • Dz.U. 2012 r. poz. 105 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi
 • Brak niezrealizowanych upoważnień