Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

 • Data aktu prawnego: 1997-08-22
 • Data wejścia w życie aktu: 1999-01-01

  z wyjątkiem art. 6–13, art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 35 oraz art. 37 ust. 7, które weszły w życie z dniem 11 września 1997 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 41
 • Dz.U. 2013 r. poz. 5 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej
 • Dz.U. 2006 r. Nr 21 poz. 163 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych
 • Dz.U. 2017 r. poz. 235 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty
 • Dz.U. 2005 r. Nr 38 poz. 363 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi ijej składników
 • Dz.U. 2021 r. poz. 504 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
 • Dz.U. 2005 r. Nr 65 poz. 573 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi — Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
 • Dz.U. 2017 r. poz. 646 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników
 • Dz.U. 2005 r. Nr 79 poz. 691 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
 • Dz.U. 2004 r. Nr 84 poz. 794 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi
 • Dz.U. 2005 r. Nr 109 poz. 918 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1026 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1033 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2016 r.
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1251 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r.
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1259 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi
 • Dz.U. 1998 r. Nr 166 poz. 1261 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu przekształcania wojewódzkich stacji krwiodawstwa, rejonowych stacji krwiodawstwa i punktów krwiodawstwa w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1279 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
 • Dz.U. 2006 r. Nr 180 poz. 1324 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1353 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r.
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1430 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2024 r.
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1516 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 4
 • art. 17 ust.19

  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania do systemu e-krew danych dotyczących żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa i osób zatrudnionych w jednostkach wykonujących zadania poza granicami państwa

  [Szczegóły]
 • art. 17 ust.17 pkt 1

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia systemu e-krew, w tym:

  1) sposób i format przekazywania danych objętych wpisem do systemu e-krew między systemem e-krew, systemami teleinformatycznymi podmiotów leczniczych oraz Systemem Monitorowania Zagrożeń

  [Szczegóły]
 • art. 17 ust.17 pkt 2

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia systemu e-krew, w tym:

  2) sposób i format przekazywania danych pochodzących z urządzeń specjalistycznych funkcjonujących w jednostkach, o których mowa w art. 4 ust. 3, do systemu e-krew

   

  [Szczegóły]
 • art. 17 ust.17 pkt 3

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia systemu e-krew, w tym:

  3) sposób rozstrzygania rozbieżności danych

  [Szczegóły]