Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Świadczenie wspierające.

Dz.U. 2023 r. poz. 1429

Data ogłoszenia: 2023-07-26

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym

 • Data aktu prawnego: 2023-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2024-01-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 4 ust. 1:
  a) pkt 3 – w zakresie osób, którym w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie 85 i 86 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 39,
  b) pkt 4,
  c) pkt 5 – w zakresie osób, którym w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie 78 i 79 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 39
  – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;
  2) art. 4 ust. 1:
  a) pkt 5 – w zakresie osób, którym w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie 75–77 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 39,
  b) pkt 6
  – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;
  3) art. 37, art. 38, art. 42, art. 43 pkt 2 i 7, art. 44 pkt 3 lit. b i pkt 4, art. 47, art. 49, art. 50, art. 52–54, art. 57, art. 59, art. 60, art. 63 ust. 5 i 16, które wchodzą w życie z dniem 10 sierpnia 2023 r.;
  4) art. 40 pkt 13 i 14 oraz art. 61, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.;
  5) art. 39, który wchodzi w życie z dniem 27 października 2023 r., z wyjątkiem:
  a) pkt 5 w zakresie art. 6b3 ust. 4 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi określonej w art. 6b3 ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 39, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 66,
  b) pkt 10–13, które weszły w życie z dniem 26 lipca 2023 r.;
  6) art. 56 pkt 1, art. 67 i art. 70, które weszły w życie z dniem 27 lipca 2023 r.;
  7) art. 56 pkt 2, który wszedł w życie z dniem 27 lipca 2023 r., z mocą od dnia 1 lipca 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1297 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (art. 51)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1744 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (art. 52)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 479 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 34)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2528 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 37)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2561 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 46)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2647 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 36)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 100 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 39)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 156 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (art. 55)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 204 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art. 49)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 208 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 35)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 217 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 42)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 390 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art. 43 i art. 58 pkt 2)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 647 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (art. 54)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 735 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 44)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 779 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (art. 45)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 852 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (art. 58)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1230 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 40 i art. 58 pkt 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1251 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 41)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1270 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 48)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1280 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 38)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1287 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (art. 57)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1300 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 47)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1327 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 56)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1360 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (art. 53)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1426 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 50)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1550 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 33)

Hasła:

 • Dz.U. 2023 r. poz. 2760 - (art. 14) Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień