Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2019 poz. 63
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

(art. 5 ust.5)
2014-12-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy
zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających,
o których mowa w ust. 2b pkt 2, w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.3)),
z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2019 poz. 63
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

(art. 14b)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania CRP KEP

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
3Dz.U. 2019 poz. 59
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 8a ust.2 pkt 2)
2014-03-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wykaz systemów wymiany informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz zasady zarządzania przez Głównego Inspektora Sanitarnego wymianą tych informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2019 poz. 59
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 20 ust.2 pkt 1)
2013-03-04Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
1)    na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez tego ministra
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2019 poz. 59
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 20 ust.2 pkt 2)
2013-03-04Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
2)    na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2019 poz. 59
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 20 ust.2 pkt 3)
2013-03-04Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:
3)    w stosunku do pracowników jednostek, o których mowa w pkt 1, oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2019 poz. 59
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 20 ust.3)
2013-03-04Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na terenie obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura AntykorupcyjnegoMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 17 ust.1)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisu z tego zezwolenia, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wypisu z tej licencji, licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie
do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisu z tej licencji, licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego
w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, a także rodzaje zabezpieczeń licencji wspólnotowej

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 20 ust.2)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zezwolenia i wypisu zezwolenia, o którym mowa w art.18

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 29b pkt 1)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)    rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 33 ust.10)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust.1, oraz wypisu z tego zaświadczenia

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 39n ust.4)
2012-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki nadawania odznaki "Wzorowy kierowca", tryb przedstawiania wniosków, wzór odznaki, tryb jej wręczania i sposób noszenia

Minister Infrastruktury Uzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
13Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 47 ust.1 pkt 1)
2014-08-16

 Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1)    wysokość opłat za czynności administracyjne, o których mowa w art. 41 ust. 1, mając na uwadze w szczególności rodzaj udzielanych uprawnień i okres, na jaki zostaną wydane;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 47 ust.1 pkt 2)
2014-08-16

 Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wysokość opłat za egzaminowanie oraz za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 69 ust.3a pkt 1)
2012-08-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość i warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 69 ust.3a pkt 2)
2012-08-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

2) elementy umundurowania stanowiące podstawę do określenia wysokości równoważnika

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 69 ust.3a pkt 3)
2012-08-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb przyznawania, przypadki odmowy przyznania oraz terminy wypłacania równoważnika

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 69 ust.3a pkt 4)
2012-08-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość, warunki przyznawania i terminy wypłaty ryczałtu pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 83 ust.5)
2014-08-16

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, sposób i terminy ich przedstawiania

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2019 poz. 58
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 86 ust.3)
2014-08-16

Rada Ministrów, kierując się zasadą skuteczności nadzoru, o którym mowa w ust.2, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób prowadzenia czynności związanych z nadzorem oraz stosowanych dokumentów, a także ich wzory

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane