Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 4 ust.1 pkt 1)
2016-01-01

 Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

1)   tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 25 ust.7)
2022-02-02

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, przy czym kwota wymieniona w ust. 6 oznacza maksymalną wysokość diet w gminach o największej liczbie mieszkańców.

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 1a)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb postępowania w sprawach:

a) rejestracji związku międzygminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 1b)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb postępowania w sprawach:

b) rejestracji zmiany statutu związku międzygminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 1c)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb postępowania w sprawach:

c) wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku międzygminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 5)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

5) dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 6)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób prowadzenia rejestru związków międzygminnych, w tym sposób dokonywania wpisów w tym rejestrze

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 7)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

7) zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków międzygminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 8)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

8) tryb ogłaszania statutu związku międzygminnego, zmiany tego statutu oraz informacji o wykreśleniu

związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 7 ust.1b)
2018-12-12

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, minimalną przepływność łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 16a ust.9)
2023-10-23

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia ze środków Funduszu, mając na uwadze przeznaczenie środków Funduszu i racjonalne gospodarowanie tymi środkami.

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - zaległe
 
15Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 25c ust.2)
2017-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje infrastruktury, o której mowa w ust. 1, kierując się wymaganiami szybkich sieci telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwem i integralnością infrastruktury technicznej, zdrowiem publicznym, obronnością, bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem i porządkiem publicznym nie wskazując, które elementy infrastruktury technicznej stanowią infrastrukturę krytyczną

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
16Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29 ust.7 pkt 1)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaj infrastruktury oraz informacje o świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, podlegających inwentaryzacji i skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29 ust.7 pkt 2)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) elektroniczny format przekazywania danych

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29 ust.7 pkt 3)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji

 

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29 ust.7 pkt 4)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE informacji, o których mowa w ust. 2, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania

 

 

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2024 poz. 604
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29e pkt 1)
2023-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres przekazywanych informacji, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3, 4 i 6

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane